Aanmeldings- en annuleringsvoorwaarden opleidingen

1 Overeenkomst

1.1 Door in te schrijven voor de opleiding gaat u een overeenkomst aan met SHMC en verklaart u zich akkoord te gaan met de Aanmeldingsvoorwaarden zoals hier vermeld.

1.2 De overeenkomst komt tot stand zodra uw inschrijving SHMC heeft bereikt, en SHMC uw aanmelding heeft bevestigd. Wij bevestigen uw aanmelding direct per e-mail op het door u in het aanmeldingsformulier verstrekte e-mail adres.

1.3 SHMC neemt alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren in behandeling.

1.4 Aanmeldingen worden geaccepteerd in volgorde van binnenkomst.

 

2 Prijzen en betaling

2.1 Prijzen voor de opleidingen kunnen jaarlijks wijzigen. Alleen de prijzen zoals vermeld op de website shmc.nl zijn geldig. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 De verschuldigde opleidingsgelden dienen uiterlijk een maand na ontvangst van de nota te worden voldaan.

2.3 U bent van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. SHMC stuurt u daarop een betalingsherinnering, waarna u binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als u ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan SHMC bij u de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.

2.4 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening.

 

3 Doorgang en annulering

3.1 Voor tijdige berichtgeving is het van belang dat uw aanmelding in ieder geval vier (4) weken voor aanvang van de opleiding in ons bezit is. SHMC beslist ongeveer twee (2) weken voor de start van een opleiding of deze opleiding doorgaat.

3.2 Heeft u zich ingeschreven voor een opleiding en wilt u annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  1. U kunt alleen schriftelijk annuleren, onder schriftelijk verstaan wij ook e-mail;
  2. U heeft bij een digitale aanmelding een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen waarbinnen u kosteloos kunt annuleren. Indien de start-/uitvoeringsdatum van de opleiding binnen de bedenktijd van 14 dagen valt, geldt dat de bedenktijd voor kosteloos annuleren vervalt op het moment dat de opleiding start en de aanmelder daadwerkelijk een deelnemer wordt.
  3. Als de wettelijke bedenktijd is verlopen geldt dat u tot twee (2) weken voor de start van een opleiding kosteloos kunt annuleren;
  4. Binnen twee (2) weken voor de start van een opleiding kunt u niet meer annuleren. U kunt uw plaats wel overdragen aan een collega.

3.3 SHMC is gerechtigd zonder meer- of minderkosten een opleiding uit te stellen, de locatie te wijzigen, het programma online te verzorgen, af te gelasten of opleidingsdata te wijzigen, als er te weinig aanmeldingen zijn of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. SHMC is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of aanmelder eventueel voortvloeiende kosten en schade.

 

 4 Aansprakelijkheid

4.1 De aansprakelijkheid van SHMC is beperkt tot maximaal het u betaalde opleidingsgeld en (indien van toepassing) examengeld.

4.2 SHMC behoudt zich het recht voor u in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de opleiding.

4.3 Al het door SHMC verstrekte opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door SHMC ontwikkeld en/of samengesteld. SHMC is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de professionals van SHMC.

 

5 Privacy

5.1 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de SHMC. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

5.2 SHMC kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:

  1. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van klanten, zoals coaches of docenten.
  2. Indien dit wettelijk vereist is /wordt door overheidsinstanties.

5.3 Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van klanten, zoals coaches of docenten.

5.4 Indien dit wettelijk vereist is /wordt door overheidsinstanties.

5.5 Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. SHMC houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Klanten die geen informatie meer van ons willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen

 

6 Auteursrecht

6.1 Tijdens de opleidingen krijgt u lesmateriaal tot uw beschikking. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik, ten behoeven van uw leerproces. Het is niet toegestaan om de materialen te kopiëren, verspreiden of anderszins te hergebruiken en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SHMC.