Algemene voorwaarden van SHMC

1. Definities, toepasselijkheid en reikwijdte

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. SHMC: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SHMC Interim B.V., statutair gevestigd te (9403 DE), Zwedenlaan 22, Assen in de gemeente Assen en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 01096895.

b. Opdrachtgever: de partij die met SHMC een overeenkomst sluit.

c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen SHMC en Opdrachtgever met betrekking tot de detachering van medewerkers van SHMC of overige overeenkomsten van opdracht.

d. Gedetacheerde: de medewerker van SHMC die door SHMC aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Hieronder wordt verstaan de medewerker in loondienst bij SHMC evenals de medewerker die via een traineeship of werkervaringsplaats aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

e. Offerte: iedere aanbieding van SHMC tot het aangaan van een Overeenkomst.

f. Partijen: verwijzing naar SHMC en Opdrachtgever tezamen.

g. CAO: de cao die eventueel van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met de Gedetacheerde.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, offertes en verbintenissen tussen SHMC en Opdrachtgever en voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten en offertes, tenzij hiervan tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of aan haar gelieerde derden is uitgesloten. SHMC is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn alsdan van toepassing op lopende en nieuwe overeenkomsten.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling. Indien SHMC niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat SHMC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. Indien SHMC bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen SHMC en de Opdrachtgever.

2. Offertes

2.1 Alle offertes van SHMC zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door SHMC schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer:
• SHMC een Offerte heeft afgegeven en Opdrachtgever deze aanvaardt en/of wanneer SHMC op verzoek van Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de Overeenkomst; of
• Opdrachtgever een opdracht plaatst bij SMHC en SHMC deze opdracht heeft aanvaard en/of van start gaat met de uitvoering van de opdracht.

2.3 Alle offertes zijn geldig gedurende vier weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven. SHMC is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan op de voorgeschreven wijze, schriftelijk of per e-mail, binnen vier weken na dagtekening wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding niet tijdig plaatsvindt, heeft SHMC het recht uitvoeringstermijnen of bedragen aan te passen.

2.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan SHMC verstrekte gegevens waarop de offerte is gebaseerd.

2.5 SHMC kan niet aan offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat dan wel is gebaseerd op onjuiste en/of onvoldoende door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3. Duur en opzegging

3.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

3.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen termijn of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tenzij anders overeengekomen is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd uitgesloten.

3.3 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient, tenzij anders overeengekomen, te worden opgezegd tegen het einde van de maand. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand.

4. Facturering en tarieven

4.1 Het uurtarief is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de Gedetacheerde niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

4.2 Het uurtarief wordt mede vastgesteld op basis van de beloning van Gedetacheerde, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, vastgesteld conform de cao, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of de eventueel toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen, dit aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie met betrekking tot de functie van Gedetacheerde, de functieomschrijving en functie-eisen. SHMC is gerechtigd om bij wijziging van deze beloning op grond van de cao, bij de Opdrachtgever geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling van Opdrachtgever het uurtarief per datum wijziging aan te passen. Daarbij geldt dat SHMC bij eventuele nabetalingen en/of eenmalige uitkeringen op grond van de beloning conform de cao, gerechtigd is om deze door te berekenen aan de opdrachtgever.

4.3 SHMC is voorts gerechtigd om tussentijds het uurtarief te verhogen in geval van kostprijsverhogende wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

4.4 Naast en onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 is SHMC tevens gerechtigd om haar tarieven jaarlijks in week 1 te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in het Openbaar Bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (SBI 2008 84), reeks 2010=100.

4.5 Indien geen tarief is overeengekomen, is het tarief op basis van de gebruikelijke tarieven van SHMC, geldende in de periode waarin de diensten zijn verleend en/of werkzaamheden of andere prestaties zijn verricht, verschuldigd.

4.6 Opdrachtgever is ten minste gehouden het overeengekomen tarief berekend over drie gewerkte uren aan SHMC te voldoen als:
• de Gedetacheerde zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, of:
• de Opdrachtgever de Gedetacheerde korter dan drie uur in staat stelt de arbeid te verrichten.

5. BTW

De in een offerte en/of Overeenkomst vermelde tarieven en kosten zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

6. Betalingsvoorwaarden, rente en opschorting

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door SHMC aan te geven wijze zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van de betaling van enig factuurbedrag.

6.3 Opdrachtgever is vanaf het moment dat verzuim is ingetreden een rente van 1,25% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

6.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van SHMC en alle overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens SHMC onmiddellijk opeisbaar.

6.5 Betalingen van Opdrachtgever kunnen door SHMC ongeacht het betalingskenmerk steeds overeenkomstig artikel 6:44 BW eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en kosten, en pas dan op de hoofdsom van de openstaande facturen op volgorde van ouderdom.

6.6 Indien betaling van een factuur niet binnen de gestelde termijn volledig wordt voldaan, is SHMC gerechtigd zonder nadere aankondiging tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te gaan. Dit betreft zowel de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, alsook eventuele andere rechtsverhoudingen. Opschorting door SHMC laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling van nadien verrichte werkzaamheden, verleende diensten en gemaakte kosten. SHMC is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade van Opdrachtgever en/of derden als gevolg van opschorting van de nakoming van haar verplichtingen.

7. Verplichtingen Waadi, informatieverstrekking en ter beschikkingstelling werkruimte en faciliteiten

7.1 SHMC is overeenkomstig artikel 7a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de verplichtingen van artikel 8, 8a, 8b en het verbod van artikel 10 van de Waadi.

7.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SHMC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SHMC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SHMC zijn verstrekt, heeft SHMC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Opdrachtgever dient SHMC bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zodat SHMC deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Gedetacheerde. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever SHMC onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om SHMC tijdig te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan SHMC het overeengekomen tarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

7.4 Opdrachtgever staat steeds in voor de volledigheid en consistentie van de aan SHMC verstrekte gegevens, ook indien die gegevens van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.5 Opdrachtgever draagt zorg voor een goed uitgeruste individuele werkplek ten behoeve van de Gedetacheerde die voldoet aan de daaraan te stellen eisen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

7.6 Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle faciliteiten aanwezig zijn voor Gedetacheerde, zodat de Gedetacheerde zijn werkzaamheden kan uitoefenen.

7.7 Indien Opdrachtgever SHMC vraagt om te voorzien in faciliteiten voor de Gedetacheerde die nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden bij Opdrachtgever dan berekent SHMC de kosten hiervan door aan Opdrachtgever middels een opslag op het overeengekomen uurtarief. Voor het voorzien in devices, zoals een computer/laptop en werktelefoon bedraagt deze opslag:

Overeengekomen inleenperiode Opslag op uurtarief
3 maanden € 3,70
6 maanden  € 1,85
12 maanden € 0,95

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 Indien SHMC op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever diensten heeft verleend en/of werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze diensten, werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van SHMC, dan wel bij zwaardere werkzaamheden een hoger tarief. SHMC is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Indien dit leidt tot overschrijding van een termijn zal SHMC Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Een dergelijke termijnoverschrijding levert geen (toerekenbare) tekortkoming of grond voor ontbinding op.

9. Inschakeling derden

Het inschakelen van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend in overleg met- en instemming van Opdrachtgever.

10. Vervanging en overname personeel

10.1 SHMC is te allen tijde gerechtigd om een Gedetacheerde te vervangen door een ander die beschikt over de vereiste kwalificaties. SHMC schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien SHMC om welke reden dan ook een (vervangende) Gedetacheerde niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

10.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Gedetacheerde verstaan:

  • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Gedetacheerde;
  • het laten ter beschikking stellen van de betreffende Gedetacheerde door een derde (bijvoorbeeld een andere detacheringsonderneming);
  • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Gedetacheerde met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

10.3 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Gedetacheerde tevens verstaan:

  • de (aspirant-) Gedetacheerde die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;
  • de Gedetacheerde wiens terbeschikkingstelling voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.

10.4 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Gedetacheerde indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.

10.5 Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Gedetacheerde aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst van de Gedetacheerde met SHMC niet rechtsgeldig is geëindigd.

10.6 Opdrachtgever brengt SHMC schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Gedetacheerde een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Overeenkomst zal door de Opdrachtgever met inachtneming van deze algemene voorwaarden worden beëindigd.

10.7 Indien een Gedetacheerde door tussenkomst van SHMC aan de (mogelijke) Opdrachtgever is voorgesteld en deze (mogelijke) Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die Gedetacheerde een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie vóórdat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze Opdrachtgever aan SHMC een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 25% van het overeengekomen tarief dat door SHMC in rekening zou zijn gebracht voor de werkzaamheden van de Gedetacheerde voor de duur van 1040 uur. Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van SHMC in contact is gekomen met de Gedetacheerde.

10.8 Indien de Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden een arbeidsverhouding aangaat met een Gedetacheerde die aan haar ter beschikking wordt gesteld op basis van een Overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd, voordat die gedetacheerde 1040 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever aan SHMC een vergoeding verschuldigd van 25% van het overeengekomen tarief over 1040 uren minus de – op basis van de Overeenkomst – al door de Gedetacheerde gewerkte uren.

10.9 Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Gedetacheerde binnen zes (6) maanden nadat diens terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aan de Opdrachtgever is geëindigd, is hij een vergoeding verschuldigd van 25% van het overeengekomen tarief, dat voor de betrokken Gedetacheerde van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 gewerkte uren minus de – op basis van de geëindigde Overeenkomst – al door de Gedetacheerde gewerkte uren. Dit geldt zowel in het geval de Opdrachtgever de Gedetacheerde hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Gedetacheerde – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

10.10 Indien er sprake is van een SHMC traineeship, dan is het niet mogelijk om een directe arbeidsverhouding aan te gaan met de trainee van SHMC tijdens of aansluitend aan de looptijd van het traineeship met een maximum van 1040 gefactureerde uren.

10.11 Indien de opdrachtgever wel rechtstreeks dan wel via derden binnen 1040 gefactureerde uren een arbeidsverhouding aangaat met de trainee die aan haar ter beschikking is gesteld, dan is de Opdrachtgever aan SHMC een vergoeding verschuldigd van ten miste alle kosten die door SHMC zijn gemaakt tijdens het traineeship (aantoonbare loonkosten en opleidingskosten), plus 25% van een door SHMC bepaalt marktconform tarief over 1040 uren.

11. Overmacht

11.1 SHMC is niet aansprakelijk voor tekortkoming(en) in de nakoming van de Overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SHMC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SHMC niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan:

a. staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel en een (tijdelijk) tekort aan personeel;

b. brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf van SHMC of dat van door SHMC ingeschakelde derden;

c. het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking, door Opdrachtgever;

d. oorlog(sdreiging), terrorisme(dreiging), oproer en/of sabotage.

11.2 In geval van overmacht hebben SHMC en Opdrachtgever binnen drie weken na het ontstaan van de omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze de Overeenkomst te verlengen dan wel de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij te zijn gehouden.

11.3 Indien SHMC bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen is SHMC bij ontbinding of annulering gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst te factureren en is Opdrachtgever gehouden tot betaling daarvan.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst naar eigen keuze opzeggen, ontbinden of anderszins beëindigen indien: a) sprake is van een faillissement(aanvraag) of (aanvraag)surseance van betaling; b) nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is; c) na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de andere partij de (betalings-) verplichtingen niet zal nakomen, waaronder begrepen ondercuratelestelling of preventief financieel toezicht op basis van de Gemeentewet; d) verzuim is ingetreden.

12.2 Verzuim aan de zijde van SHMC treedt niet eerder in dan nadat SHMC een termijn van tenminste veertien dagen is gesteld voor nakoming.

12.3 De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van SHMC worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.

12.4 Als SHMC wegens een van de in artikel 12.1 genoemde gronden opzegt, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling van werknemers van SHMC te beëindigen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die SHMC, de Gedetacheerde en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Gedetacheerde. SHMC is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Gedetacheerde. Opdrachtgever vrijwaart SHMC voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.

13.2 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat SHMC jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst dan is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is opgenomen.

13.3 De aansprakelijkheid van SHMC is beperkt tot directe schade.

13.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, imagoschade en schade als gevolg van stagnatie in de bedrijfsvoering.

13.5 De aansprakelijkheid van SHMC is beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, deze schade zal echter nooit meer belopen dan de factuurwaarde van het specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de voor de maximale factuurwaarde voor (dat deel van) die overeenkomst gesteld op het totaal van de over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schade toebrengende gebeurtenis verschuldigde vergoedingen exclusief btw.

13.6 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van SHMC en/of van haar Gedetacheerde.

13.7 Schade waarvoor SHMC op grond van het vorige leden aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van SHMC, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

14. Goede uitoefening leiding en toezicht en vrijwaring

14.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Gedetacheerde bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van eigen medewerkers gehouden is. Opdrachtgever staat er ook voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Gedetacheerde voldoen aan de wettelijke vereisten.

14.2 Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. Opdrachtgever is jegens de Gedetacheerde en SHMC verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Opdrachtgever is ook gehouden om aan de Gedetacheerde en aan SHMC tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Gedetacheerde actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

14.3 SHMC is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan Opdrachtgever, derden of de Gedetacheerde zelf, die voortvloeit uit handelen of nalaten van de Gedetacheerde, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van SHMC bij de selectie van de Gedetacheerde.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart SHMC tegen elke aanspraak van derden of de Gedetacheerde jegens SHMC als werkgever van de Gedetacheerde ter zake van de in lid 2 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door SHMC gemaakte kosten.

14.5 De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van SHMC verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan SHMC.

15. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door SHMC in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, ideeën, materialen, programmatuur, databestanden en gegevens zoals analyses, ontwerpen, rapporten en offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SHMC, de licentiegevers van SHMC of haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet aan derden overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van de licentie intern binnen de organisatie van Opdrachtgever mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan Opdrachtgever door SHMC ter beschikking is gesteld.

16. Vertrouwelijkheid

Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt, dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is. Partijen zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking. SHMC behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

17. Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever

17.1 Opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van de terbeschikkingstelling van de Gedetacheerde diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de Gedetacheerde is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.

17.2 Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennisgenomen persoonlijke gegevens van de Gedetacheerde vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de geldende privacy- en regelgeving.
17.3 SHMC is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd, omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.

17.4 Opdrachtgever zal SHMC te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens SHMC wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

18. Toepasselijk recht

18.1 De rechtsverhouding tussen SHMC en Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden, behoudens het recht van SHMC om het geschil aanhangig te maken bij een andere rechtbank die op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

19. Verboden onderscheid en bejegening Gedetacheerde

19.1 Opdrachtgever en SHMC zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. De Opdrachtgever en SHMC zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de Overeenkomst en bij de selectie en de behandeling van de Gedetacheerden.

19.2 Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de Gedetacheerde op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.

19.3 Indien de Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Gedetacheerde op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van SHMC betreffen, een en ander voor zover geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Deze algemene voorwaarden zijn op 13 december 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01096895.