Algemene voorwaarden van SHMC

1. Definities, toepasselijkheid en reikwijdte

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. SHMC De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SHMC Interim B.V., statutair gevestigd te gemeente Achtkarspelen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01096895.

b. Opdrachtgever De partij die met SHMC een overeenkomst sluit.

c. Overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen SHMC en Opdrachtgever met betrekking tot de detachering van medewerkers van SHMC of overige overeenkomsten van opdracht.

d. Gedetacheerde De medewerker van SHMC die door SHMC aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

e. Offerte Iedere aanbieding van SHMC tot het aangaan van een Overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, offertes en verbintenissen tussen SHMC en Opdrachtgever, tenzij hiervan tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of aan haar gelieerde derden is uitgesloten. SHMC is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn alsdan van toepassing op lopende en nieuwe overeenkomsten.

2. Offertes

2.1 Alle offertes van SHMC zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door SHMC schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Alle offertes zijn geldig gedurende vier weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven. SHMC is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan op de voorgeschreven wijze, schriftelijk of per e-mail, binnen vier weken na dagtekening wordt bevestigd. Indien de aanvaarding niet tijdig plaatsvindt, heeft SHMC het recht uitvoeringstermijnen of bedragen aan te passen.

2.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan SHMC verstrekte gegevens waarop de offerte is gebaseerd.

2.4 SHMC kan niet aan offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat dan wel is gebaseerd op onjuiste door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3. Duur en opzegging

3.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

3.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen termijn of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tenzij anders overeengekomen is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd uitgesloten.

3.3 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient, tenzij anders overeengekomen, te worden opgezegd tegen het einde van de maand. De opzegtermijn bedraagt één maand.

4. Facturering en tarieven

4.1 Het uurtarief is verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de Gedetacheerde niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

4.2 Het uurtarief wordt mede vastgesteld op basis van de beloning van Gedetacheerde, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, vastgesteld conform een CAO, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of de eventueel toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen, dit aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie met betrekking tot de functie van Gedetacheerde, de functieomschrijving en functie-eisen. SHMC is gerechtigd om bij wijziging van deze beloning op grond van een CAO, arbeidsvoorwaardenregeling van Opdrachtgever of verhoging van de inlenersbeloning anderszins het uurtarief per datum wijziging aan te passen.

4.3 SHMC is voorts gerechtigd om tussentijds het uurtarief te verhogen in geval van kostprijsverhogende wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, waaronder wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid en de fiscaliteit.

4.4 Naast en onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 is SHMC tevens gerechtigd om haar tarieven jaarlijks in week 1 te verhogen op basis van de CBS index CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in het Openbaar Bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen (SBI 2008 84), reeks 2010=100.

4.5 Indien geen tarief is overeengekomen, is het tarief op basis van de gebruikelijke tarieven van SHMC, geldende in de periode waarin de diensten zijn verleend en/of werkzaamheden of andere prestaties zijn verricht, verschuldigd.

5. BTW De in een offerte en/of Overeenkomst vermelde tarieven en kosten zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

6. Betalingsvoorwaarden, rente en opschorting

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door SHMC aan te geven wijze zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

6.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van de betaling van enig factuurbedrag.

6.3 Opdrachtgever is vanaf het moment dat verzuim is ingetreden een rente van 1,25% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

6.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van SHMC en alle overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens SHMC onmiddellijk opeisbaar.

6.5 Betalingen van Opdrachtgever kunnen door SHMC ongeacht het betalingskenmerk steeds overeenkomstig artikel 6:44 BW eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en kosten, en pas dan op de hoofdsom van de openstaande facturen op volgorde van ouderdom.

6.6 Indien betaling van een factuur niet binnen de gestelde termijn volledig wordt voldaan, is SHMC gerechtigd zonder nadere aankondiging tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te gaan. Dit betreft zowel de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, alsook eventuele andere rechtsverhoudingen. Opschorting door SHMC laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling van nadien verrichte werkzaamheden, verleende diensten en gemaakte kosten. SHMC is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade van Opdrachtgever en/of derden als gevolg van opschorting van de nakoming van haar verplichtingen.

7. Verplichtingen Waadi, informatieverstrekking en ter beschikkingstelling werkruimte

7.1 SHMC is overeenkomstig artikel 7a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de verplichtingen van artikel 8a, 8b en het verbod van artikel 10 van de Waadi.

7.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SHMC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SHMC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SHMC zijn verstrekt, heeft SHMC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Opdrachtgever staat steeds in voor de volledigheid en consistentie van de aan SHMC verstrekte gegevens, ook indien die gegevens van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.4 Opdrachtgever draagt zorg voor een goed uitgeruste individuele werkplek ten behoeve van de Gedetacheerde die voldoet aan de daaraan te stellen eisen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

8.1 Indien SHMC op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever diensten heeft verleend en/of werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze diensten, werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van SHMC. SHMC is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Indien dit leidt tot overschrijding van een termijn zal SHMC Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Een dergelijke termijnoverschrijding levert geen (toerekenbare) tekortkoming of grond voor ontbinding op.

9. Inschakeling derden

Het inschakelen van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend in overleg met- en instemming van Opdrachtgever.

10. Vervanging en overname personeel

10.1 SHMC is te allen tijde gerechtigd om een Gedetacheerde te vervangen door een ander die beschikt over de vereiste kwalificaties.

10.2 Opdrachtgever verplicht zich om, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHMC, aan welke toestemming financiële voorwaarden kunnen worden verbonden, gedurende de duur van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van een jaar na het einde van de Overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met een gedetacheerde en/of personeel van SHMC.

11. Overmacht

11.1 SHMC is niet aansprakelijk voor tekortkoming(en) in de nakoming van de Overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SHMC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SHMC niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan:

a. staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel en een (tijdelijk) tekort aan personeel;

b. brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf van SHMC of dat van door SHMC ingeschakelde derden;

c. het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking, door Opdrachtgever;

d. oorlog(sdreiging), terrorisme(dreiging), oproer en/of sabotage.

11.2 In geval van overmacht hebben SHMC en Opdrachtgever binnen drie weken na het ontstaan van de omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze de Overeenkomst te verlengen dan wel de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij te zijn gehouden.

11.3 Indien SHMC bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen is SHMC bij ontbinding of annulering gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst te factureren en is Opdrachtgever gehouden tot betaling daarvan.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst naar eigen keuze opzeggen, ontbinden of anderszins beëindigen indien: a) sprake is van een faillissement(aanvraag) of (aanvraag)surseance van betaling; b) nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is; c) na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de andere partij de (betalings-) verplichtingen niet zal nakomen, waaronder begrepen ondercuratelestelling of preventief financieel toezicht op basis van artikel 12 van de Gemeentewet; d) verzuim is ingetreden.

12.2 Verzuim aan de zijde van SHMC treedt niet eerder in dan nadat SHMC een termijn van tenminste veertien dagen is gesteld voor nakoming. 12.3 De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van SHMC worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid

13.1 SHMC is gehouden zich in te spannen om de overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed opdrachtnemerschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien desondanks op SHMC enige aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, steeds uitdrukkelijk beperkt overeenkomstig dit artikel.

13.2 De aansprakelijkheid van SHMC is beperkt tot directe schade.

13.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten, onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, imagoschade en schade als gevolg van stagnatie in de bedrijfsvoering.

13.4 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor SHMC op enig moment aansprakelijkheid voor schade ontstaat, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, deze schade zal echter nooit meer belopen dan de factuurwaarde van het specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de voor de maximale factuurwaarde voor (dat deel van) die overeenkomst gesteld op het totaal van de over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis verschuldigde vergoedingen exclusief btw.

13.5 Schade waarvoor SHMC op grond van het vorige leden aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van SHMC, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

14. Goede uitoefening leiding en toezicht en vrijwaring

14.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Gedetacheerde bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van eigen medewerkers gehouden is.

14.2 SHMC is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan Opdrachtgever, derden of de Gedetacheerde zelf, die voortvloeit uit handelen of nalaten van de Gedetacheerde, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van SHMC bij de selectie van de Gedetacheerde.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart SHMC tegen elke aanspraak van derden of de Gedetacheerde jegens SHMC als werkgever van de Gedetacheerde ter zake van de in lid 2 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door SHMC gemaakte kosten.

15. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door SHMC in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, ideeën, materialen, programmatuur, databestanden en gegevens zoals analyses, ontwerpen, rapporten en offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SHMC, de licentiegevers van SHMC of haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet aan derden overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van de licentie intern binnen de organisatie van Opdrachtgever mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan Opdrachtgever door SHMC ter beschikking is gesteld.

16. Vertrouwelijkheid

Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt, dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is. Partijen zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om vertrouwelijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking. SHMC behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

17. Toepasselijk recht

17.1 De rechtsverhouding tussen SHMC en Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden, behoudens het recht van SHMC om het geschil aanhangig te maken bij een andere rechtbank die op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn op 7 maart 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01096895.