Basiscursus klantmanagement (recht- en doelmatigheid)

Achtergrond, doel en doelgroep
SHMC biedt een basiscursus klantmanagement bestaande uit verschillende modules. In elke module komen behalve de basiskennis tevens de meest van belang zijnde actuele ontwikkelingen aan de orde. Het doel van deze basiscursus is dat de deelnemer na afloop van de cursus beschikt over voldoende basiskennis om binnen een gemeentelijke sociale dienst aan de slag te kunnen als (junior) medewerker. Deze basiscursus is interessant voor:

  • Junior-medewerkers recht- en doelmatigheid;
  • Medewerkers die vanuit andere afdelingen van de gemeentelijke organisatie aan de slag gaan bij een afdeling werk en inkomen

Locatie en planning
De basiscursus rechtmatigheid organiseren wij 1-2 maal per jaar in een centrale locatie in noord Nederland. De eerstvolgende ronde start naar alle waarschijnlijkheid in  najaar 2018.

Tijdens de cursusdagen is de koffie- en theevoorzieningen voor u geregeld. Bij hele cursusdagen wordt u tussen de middag een lunch aangeboden.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Modulair programma
U kunt deze basiscursus als geheel volgen, maar u kunt zich ook voor afzonderlijke modules aanmelden.

Module 1:    Awb en Participatiewet

Omvang:
6 dagdelen (3 hele dagen)

Leerdoel:
Na afloop van deze module bent u ingewijd in de van toepassing zijnde juridische kaders. Hierbij komen specifiek de Algemene Wet Bestuursrecht en de Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand) aan de orde. U weet na afloop hoe de wetgeving eruit ziet, welke elementen van belang zijn, waar de belangrijkste artikelen te vinden zijn en u weet op hoofdlijnen hoe deze worden toegepast.

Methodiek:
De docent loopt de wettekst van de Participatiewet volledig met u door en verheldert de droge stof met levendige praktijkvoorbeelden.

Programmaonderdelen:
AWB en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
– De verordeningen en de begripsbepalingen
– De opdracht aan gemeenten
De rechten en plichten
– Arbeidsinschakeling
Inlichtingenplicht en afstemming
Algemene bijstand
Vormen van bijstand
Normen, verhoging en verlaging
Middelen
Toekenning, vaststelling en betaling
Onderzoek, opschorten en herzien
Aanvullende verplichtingen
Terugvordering en verhaal
Bestuurlijke boete
Gegevensuitwisseling
Specifieke gemeentelijke regelingen
Actuele ontwikkelingen

Module 2:   Handhaving en fraudealertheid

Omvang:
2 dagdelen (hele dag)

Leerdoel:
Na afloop van deze module weet u hoe de handhaving georganiseerd is bij een gemeentelijke sociale dienst en u bent bekend met het specialisme en de bevoegdheden die daarvoor nodig zijn. Tevens leert u praktische tips en trucs over het herkennen van signalen in dossiers en systemen die duiden op mogelijke fraude.

Methodiek:
De docent bespreekt de theoretische achtergronden met u en brengt vervolgens praktijkvoorbeelden in over het herkennen van fraudesignalen.

Programma:
Doel handhaving
Visie-elementen hoogwaardig handhaven
Stoplichtenmodel
Strafrecht – bestuursrecht
Toezichthouderschap
Fraudealertheid
Casuïstiek
Uitleg bronnenonderzoek
Gebruik suwinet
Gebruik openbare bronnen (internet etc.)
Gespreksvoering
Huisbezoek
Rapporteren

Module 3:      Rapporteren

Omvang:
1 dagdeel

Leerdoel:
De klantmanager verwoord zijn bevindingen veelal in een rapportage. In sommige gevallen is deze rapportage en het daarin verwoorde advies de basis voor het wel of niet beëindigen van een uitkering of het wel of niet toekennen van een aanvraag. Deze besluiten zijn uitermate bezwaargevoelig. Na afloop van deze module weet u hoe een juridisch juiste en volledige rapportage is opgebouwd.

Methodiek:
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten bespreekt de docent praktische tips en trucs en do’s en don’ts met u.

Programma:
De wijze van rapporteren
Het waarborgen van de objectiviteit
De weergave van feiten en omstandigheden
Vastleggen van verklaringen
Checklist voor gespreksvoering ten behoeve van een volledige rapportage
Het verwoorden van de conclusie
Het vertalen van de conclusie naar een advies over de gevolgen voor de uitkering

Module 4:      Re-integratie en participatie

Omvang:
4 dagdelen


Leerdoel:

Na afloop van deze module weet u wat de opdracht van gemeenten is om bijstandsgerechtigden te ondersteunen richting de arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie en wat hierin de rol van de klantmanager is.

Methodiek:

De docent bespreekt de theoretische achtergronden met u en neemt u aan de hand van voorbeelden mee in de dagelijkse praktijk van de klantmanager.

Programma:
Het procesmatig denken (en verbinden) in het sociaal domein
De gemeentelijke organisatie (weten wie wat doet)
Rollen, taken en verantwoordelijkheden (verbindingen)
De positie van de klantmanager Werk in dat grote geheel
– Meebewegen met politieke en bestuurlijke stromen

Kortdurende begeleiding (0-6 maanden)
Arbeidsfitte klanten, CV, solliciteren
Het zoeken van vacatures?
Contact met werkgevers; hoe benader ik een werkgever en voer ik het gesprek met de werkgever?
Hoe match ik een klant op werk?
Wijze van gespreksvoering.

Langdurende begeleiding (6-24 maanden)
Arbeidsmatige dagbesteding/vrijwilligerswerk/tegenprestatie
Ontwikkeltrajecten
Inzet jobcoaching
Loonwaardemeting / doelgroepregister
Werkervaringsplekken
Wijze van gespreksvoering

Handhaving in de re-integratie
Maatregelonderzoek en doel van maatregel

Module 5:      Wmo en Jeugdzorg

Omvang:
1 dagdeel

Leerdoel:
In het sociaal domein hebben recentelijk drie decentralisaties plaatsgevonden. Als medewerker werk en inkomen bent u vooral gefocust op de veranderingen binnen de Participatiewet. In de praktijk krijgt u echter steeds meer te maken met de Wmo en de Jeugdzorg. Na deze module kent u de hoofdlijnen van de Wmo en de Jeugdzorg en de link met de Participatiewet.

Methodiek:
Aan de hand van interactieve gesprekken, casuïstiek en filmpjes krijgt u een kijkje in de wereld van de zorg.

Programma:
Wat is de rol van gemeenten, waar zijn ze voor verantwoordelijk en wat moet er minimaal geregeld zijn?
Hoofdlijnen Wmo
Hoofdlijnen Jeugdzorg
Link met de Participatiewet
Hoe krijg je als klantmanager te maken met Wmo en Jeugdzorg?

Module 6:   Voorliggende voorzieningen

Omvang:
2 dagdelen

Leerdoel:
Na afloop van deze module heeft u op hoofdlijnen kennis genomen van de verschillende voorliggende voorzieningen en van de criteria om voor de verschillende voorliggende voorzieningen in aanmerking te komen.

Methodiek:
De docent leert u om een trechtermodel te hanteren, waarbij pas als er geen mogelijkheden voor voorliggende voorzieningen zijn de Participatiewet in beeld komt.

Programma:
Werkloosheidswet (WW)
Ziektewet
WIA
Wajong
Toeslagenwet
Studiefinanciering
Wet inkomsensvoorziening oudere werklozen (IOW)