Basiscursus Wmo

SKJ geaccrediteerd – Voor het brede sociale domein

Deze basiscursus wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,1

Quote deelnemer:
“Een leerzame basiscursus, praktijkgericht en uiterst actueel. De docent speelde goed in op de vragen van de cursisten “

Wmo 2015
Met de invoering van de Wmo 2015 hebben gemeenten nieuwe taken en nieuwe klanten gekregen. De wet blijft voortdurend in beweging. Veranderingen in de eigen bijdrage en ook de Privacywetgeving heeft invloed op het denken over maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn zoekend naar de invulling van de ruimte die de Wmo biedt. Jurisprudentie biedt steeds meer duidelijkheid over de kaders van de wet.

De (interpretatie van de) wetgeving en de uitvoering zijn nog in beweging. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de belangrijkste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • De wijze waarop de gemeente een afweging kan maken tussen wat een burger zelf kan, zelf kan organiseren en waarvoor ondersteuning nodig is.
 • De verhouding tussen ondersteuning in de Wmo en de WLZ en de ZVW.
 • De manier waarop je binnen sociale wijkteams uitvoering geeft aan het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en de samenhang tussen de ondersteuning in de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
 • Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van de burger.
 • De bescherming van de burger en de alertheid op misbruik.
 • De handhaving van gemaakte afspraken.
 • De formulering van besluiten.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een basiscursus Wmo voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein en die zich bezighoudt met de uitvoering van de Wmo.

In deze cursus komt het volledige juridische kader van de Wmo aan de orde en wordt vooral ingegaan op de praktische toepassing daarvan. Uiteraard komen ook de meest actuele ontwikkelingen aan de orde.

Doel
Het doel van deze cursus is om je een solide basis te geven qua kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de Wmo. Met deze basiscursus ben je beter in staat om de juiste ondersteuning van burgers vast te stellen en daarvoor een zorgvuldig besluit te nemen. Daarbij krijg je kennis van actuele ontwikkelingen in regelgeving en uitvoering en ken je de positie van de Wmo-ondersteuning binnen het gehele sociale domein.

Modulair    
Deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen die wij modulair aanbieden. Beginnende medewerkers adviseren wij het hele traject te doorlopen.

Modules en prijzen         
Deze basiscursus bestaat uit de volgende modules:

Module Datum Dagdelen Prijs p.p.
1.       Dag 1: Wmo 2015 Donderdag 10 juni 2021 2 € 320,-
2.       Dag 2: Actualiteiten en verdieping Donderdag 17 juni 2021 2 € 320,-
3.       Dag 3: Privacy, handhaving en toezicht Donderdag 24 juni 2021 2 € 320,-

De genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, catering en lunch. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Certificaat van deelname
Na afloop van de basiscursus ontvang je een certificaat van deelname.

SKJ geaccrediteerd
De driedaagse cursus Wmo is door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd voor 27.00 registerpunten.

In-company
We kunnen deze cursus ook in-company voor u uitvoeren.

Programma per module

Dag 1 “Wmo 2015” (2 dagdelen)                                                                   

 • Praktische uitleg over het systeem van de wet en de doelstellingen
 • Belangrijke begrippen in de Wmo 2015
 • De doelgroep van de Wmo 2015
 • De eigen verantwoordelijkheid van de burger tegenover of naast de hulp van de overheid
 • De compensatieplicht onder de Wmo 2015
 • Zelfredzaamheid en participatie
 • De melding, het onderzoek en het rapport
 • De aanvraag en het besluit van een maatwerkvoorziening
 • Onderscheid Zorg In Natura (ZIN) en PGB
 • Persoonsgebonden budget en (Eigen) bijdrage
 • Praktische toepassing

Dag 2 “Actualiteiten en verdieping” (2 dagdelen)               

 • Verdieping door de stof toe te passen op de meest voorkomende voorzieningen
 • Huishoudelijke hulp, begeleiding, hulpmiddelen en vervoer
 • Beschermd wonen en opvang
 • Zelfredzaamheid en participatie
  • Wat zijn de grenzen en hoe ver moet de gemeente gaan?
  • Hoe verhoudt dit zich tot het sociale netwerk, gebruikelijke hulp en mantelzorg?
  • In hoeverre is dit afdwingbaar?
  • Hoe verhouden algemene en maatwerkvoorzieningen zich ten opzichte van elkaar?
 • De Wmo 2015 in het sociaal domein
  • Hoe zit het met de samenwerking in het wijkteam en met de wijkverpleegkundige?
  • Hoe ligt de relatie naar de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, de participatiewet en de Jeugdwet?
  • Waar liggen de grenzen en de samenwerkingsmogelijkheden?
 • Medewerkingsplicht en informatieplicht in de Wmo 2015
 • Herziening, intrekking en terugvordering in de Wmo 2015

Dag 3 “Privacy en handhaving” (2 dagdelen)

 • Het waarborgen van de kwaliteit van de zorg in de Wmo 2015
  • Op welke manier kunnen we er voor zorgen dat de zorg rechtmatig wordt verstrekt en fraude wordt voorkomen en bestreden?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s rond handhaving in de Wmo 2015?
  • Waar ligt de relatie met de privacy van gegevensuitwisseling?
  • Welke vormen van fraude kent de Wmo 2015?
 • Belangrijke verschillen met de rechten en plichten van de Participatiewet
 • Tegenstrijdige belangen in de zorgketen
 • Uitwerking van de cirkel van naleving en tafel van elf in de Wmo 2015
 • Fraudealertheid in de integrale benadering wijk- en sociale teams
  • Hoe kunnen signalen rond rechtmatige verstrekking van zorg binnen de teams worden herkend en bespreekbaar worden gemaakt
  • Hoe beschermen we de burger tegen misbruik door fraude in de Wmo
 • Verkennen van wet- en regelgeving van de nieuwe Europese privacy verordening via de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Wmo 2015
 • Uitvraag medische gegevens
 • Gegevensuitwisseling in de keten van het sociaal domein
 • De rol van het beroepsgeheim in het sociaal domein
 • Taken en activiteiten met bijbehorend normenkader voor verwerking persoonsgegevens
 • Proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid

Meld je nu aan voor de Basiscursus WMO