Basiscursus Wmo

SKJ geaccrediteerd – Voor het brede sociale domein

Deze basiscursus wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,1

Quote deelnemer:
“Een leerzame basiscursus, praktijkgericht en uiterst actueel. De docent speelde goed in op de vragen van de cursisten “

Wmo 2015
Met de invoering van de Wmo 2015 hebben gemeenten nieuwe taken en nieuwe klanten gekregen. De wet blijft voortdurend in beweging. Veranderingen in de eigen bijdrage en ook in de Privacywetgeving hebben invloed op het denken over maatschappelijke ondersteuning. De hoogste rechter heeft dwingend voorgeschreven hoe het Wmo onderzoek er uit moet zien. Jurisprudentie biedt steeds meer duidelijkheid over de kaders van de wet. In deze training leggen we uit wat dit voor de praktijk betekent.

De interpretatie van de wetgeving en de uitvoering zijn nog in beweging. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de belangrijkste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Wat betekent de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over hoe het onderzoek er uit moet zien en hoe pas je dit goed toe?
 • De wijze waarop de gemeente een afweging kan maken tussen wat een burger zelf kan, zelf kan organiseren en waarvoor ondersteuning nodig is.
 • De verhouding tussen ondersteuning in de Wmo en de WLZ en de ZVW.
 • De manier waarop je binnen sociale wijkteams uitvoering geeft aan het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en de samenhang tussen de ondersteuning in de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
 • Het zorgvuldig omgaan met de gegevens van de burger.
 • De bescherming van de burger en de alertheid op misbruik.
 • De handhaving van gemaakte afspraken.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een basiscursus Wmo voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein en die zich bezighoudt met de uitvoering van de Wmo.

In deze cursus komt het volledige juridische kader van de Wmo aan de orde en wordt vooral ingegaan op de praktische toepassing daarvan. Uiteraard komen ook de meest actuele ontwikkelingen aan de orde.

Doel
Het doel van deze cursus is om je een solide basis te geven qua kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de Wmo. Met deze basiscursus ben je beter in staat om de juiste ondersteuning van burgers vast te stellen en daarvoor een zorgvuldig besluit te nemen. Daarbij krijg je kennis van actuele ontwikkelingen in regelgeving en uitvoering en ken je de positie van de Wmo-ondersteuning binnen het gehele sociale domein.

Modulair    
Deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen die wij modulair aanbieden. Beginnende medewerkers adviseren wij het hele traject te doorlopen.

Modules en prijzen         
Deze basiscursus bestaat uit de volgende modules:

Datum Dagdelen Prijs p.p.
1.       Dag 1: Wmo 2015 Dinsdag 9 april 2024 2 € 375
2.       Dag 2: Actualiteiten en verdieping Dinsdag 16 april 2024 2 € 375
3.       Dag 3: Privacy, handhaving en toezicht Dinsdag 23 april 2024 2 € 375
Totaal € 1.125

De genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, catering en lunch. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Certificaat van deelname
Na afloop van de basiscursus ontvang je een certificaat van deelname.

SKJ geaccrediteerd
De driedaagse cursus Wmo is door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd voor 27.00 registerpunten.

In-company
We kunnen deze cursus ook in-company voor u uitvoeren.

Programma per module

Dag 1 “Wmo 2015” (2 dagdelen)                                                                   

 • Praktische uitleg over de Wmo 2015 en de doelstellingen van deze wet
 • Belangrijke begrippen in de Wmo 2015
 • De doelgroep van de Wmo 2015
 • De verplichte stappen van het onderzoek volgens de Centrale Raad van Beroep
 • De compensatieplicht onder de Wmo 2015; waar heeft de burger ‘recht’ op?
 • Wat betekenen zelfredzaamheid en participatie?
 • De aanvraag en het besluit van een maatwerkvoorziening
 • Onderscheid Maatwerk (Zorg In Natura) en PGB
 • Eigen bijdrage (abonnementstarief)
 • Praktische toepassing

Dag 2 “Actualiteiten en verdieping” (2 dagdelen)               

 • Verdieping door de stof toe te passen op de meest voorkomende voorzieningen
 • Huishoudelijke hulp, begeleiding, hulpmiddelen en vervoer
 • Beschermd wonen en opvang
 • Zelfredzaamheid en participatie
  • Wat zijn de grenzen en hoe ver moet de gemeente gaan?
  • Hoe verhoudt dit zich tot het sociale netwerk, gebruikelijke hulp en mantelzorg?
  • In hoeverre is dit afdwingbaar?
  • Hoe verhouden algemene en maatwerkvoorzieningen zich ten opzichte van elkaar?
 • De Wmo 2015 in het sociaal domein
  • Hoe zit het met de samenwerking in het wijkteam en met de wijkverpleegkundige?
  • Hoe ligt de relatie naar de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, de participatiewet en de Jeugdwet?
  • Waar liggen de grenzen en de samenwerkingsmogelijkheden?
 • Medewerkingsplicht en informatieplicht in de Wmo 2015
 • Herziening, intrekking en terugvordering in de Wmo 2015

Dag 3 “Privacy en handhaving” (2 dagdelen)

 • Het waarborgen van de kwaliteit van de zorg in de Wmo 2015
 • Handhaving en rechtmatigheid
 • Wat zijn de belangrijkste risico’s rond handhaving in de Wmo 2015, zowel voor kwaliteit als voor rechtmatigheid?
 • Welke vormen van fraude kent de Wmo 2015? Waar let je dus op?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kwalitatief goed en rechtmatig wordt verstrekt en fraude wordt voorkomen?
 • Uitwerking van de cirkel van naleving en tafel van elf in de Wmo 2015
 • Hoe kunnen signalen rond rechtmatige verstrekking van zorg binnen de sociale (wijk)teams worden herkend en bespreekbaar worden gemaakt?
 • Hoe beschermen we de burger tegen misbruik door fraude in de Wmo?
 • Waar ligt de relatie met de privacy van gegevensuitwisseling?
 • Verkennen van privacywetgeving: de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Doelen, grondslagen, zorgvuldigheidscriteria en rechten onder de AVG
 • Hoe gaan we om met medische gegevens?
 • Wanneer en met wie mogen medische gegevens worden verwerkt en gedeeld in het Sociaal Domein?
 • De rol van het beroepsgeheim in het Sociaal Domein

Meld je nu aan voor de Basiscursus WMO