Basiscursus Wmo

Met de invoering van de Wmo 2015 hebben gemeenten nieuwe taken en nieuwe klanten gekregen. Tegelijkertijd is er minder geld beschikbaar voor de zorg. Gemeenten zijn zoekend naar de invulling van de ruimte die de Wmo biedt. Een gevolg hiervan is dat het aantal bezwaar- en beroepsprocedures fors is gestegen.

De (interpretatie van de) wetgeving en de uitvoering zijn nog in beweging. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de belangrijkste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • De wijze waarop de gemeente een afweging kan maken tussen wat een burger zelf kan, zelf kan organiseren en waarvoor ondersteuning nodig is;
 • De verhouding tussen ondersteuning in de Wmo en de WLZ en de ZVW;
 • De manier waarop je binnen sociale wijkteams uitvoering geeft aan het principe ‘één gezin, één plan’ en de samenhang tussen de ondersteuning in de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet;
 • De handhaving van gemaakte afspraken;
 • De formulering van besluiten.

Doelgroep
SHMC verzorgt een basiscursus Wmo voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein en die zich bezighoudt met de uitvoering van de Wmo. In deze cursus komt het volledige juridische kader van de Wmo aan de orde en wordt vooral ingegaan op de praktische toepassing daarvan. Uiteraard komen ook de meest actuele ontwikkelingen aan de orde.

Doel
Het doel van deze cursus is om u een solide basis te geven qua kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de Wmo. Met deze basiscursus bent u beter in staat om de juiste ondersteuning van burgers vast te stellen en daarvoor een zorgvuldig besluit te nemen. Daarbij krijgt u kennis van actuele ontwikkelingen in regelgeving en uitvoering en kent u de positie van de Wmo-ondersteuning binnen het gehele sociale domein.

Docent 
Als docent voor deze cursus zetten wij de heer Gerben de Boer in. Gerben heeft veel kennis als uitvoerend medewerker, leidinggevende en beleidsmedewerker op het gebied van Wmo. Daarnaast is Gerben een ervaren docent en trainer binnen het vakgebied. Tenslotte is  Gerben ook actief in verschillende bezwaarschriftencommissies in het gemeentelijke sociaal domein. Hierdoor is Gerben als geen ander in staat om het juridische gedeelte van de Wmo met de praktijk te verbinden.

Modulair
Deze cursus bestaat uit verschillende onderdelen die wij modulair aanbieden. Beginnende medewerkers adviseren wij het hele traject te doorlopen.

Modules en prijzen 
Deze basiscursus bestaat uit de volgende modules:

Module Dagdelen Prijs p.p.
1.       Dag 1: Wmo 2015 2 € 320,-
2.       Dag 2: Actualiteiten en jurisprudentie 2 € 320,-
3.       Dag 3: Privacy, handhaving en toezicht 2 € 320,-

De genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, catering en lunch. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Waar en wanneer?
In de onderstaande programmaomschrijving vind je de cursusdata van de verschillende modules. Deze cursus vindt plaats in Drachten.

Certificaat van deelname
Na afloop van de basiscursus ontvangt u een certificaat van deelname.

SKJ geaccrediteerd
De driedaagse cursus Wmo is door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd (15 punten totaal).

Programma basiscursus Wmo

Dag 1: Wmo 2015 (2 dagdelen) – donderdag 6 september 2018
 • Praktische uitleg over het systeem van de wet en de doelstellingen
 • Belangrijke begrippen in de Wmo 2015
 • De kanteling: de eigen verantwoordelijkheid van de burger tegenover of naast de hulp van de overheid
 • Zelfredzaamheid en participatie
 • De melding, het onderzoek en het rapport
 • Het keukentafelgesprek
 • De aanvraag en het besluit van een maatwerkvoorziening
 • De compensatieplicht onder de Wmo 2015
 • De doelgroep van de Wmo 2015
 • Onderscheid Zorg In Natura (ZIN) en PGB
 • Persoonsgebonden budget en (Eigen) bijdrage
 • Medewerkingsplicht en informatieplicht in de Wmo 2015
 • Herziening, intrekking en terugvordering in de Wmo 2015
 • Overlap en afbakening met andere wetten: Participatiewet en Jeugdwet, maar ook WLZ en ZVW
 • Praktische toepassing
 • Rekenmodules en apps voor berekening eigen bijdrage
Dag 2: Actualiteiten en jurisprudentie (2 dagdelen) – donderdag 13 september 2018
 • Actualiteit van de jurisprudentie.
  • Welke jurisprudentie van de Wmo 2007 blijft van kracht?
  • Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in de rechtspraak van het eerste jaar Wmo 2015?
 • Zelfredzaamheid en participatie
  • Wat zijn de grenzen en hoe ver moet de gemeente gaan?
  • Hoe verhoudt dit zich tot het sociale netwerk, gebruikelijke hulp en mantelzorg?
  • In hoeverre is dit afdwingbaar?
  • Hoe verhouden algemene en maatwerkvoorzieningen zich ten opzichte van elkaar?
 • Bezuinigingen
  • Hoe gaan gemeenten om met bezuinigingen, zoals bijvoorbeeld bij de huishoudelijke hulp?
  • Welke rol speelt de huishoudelijke hulp toelage?
  • Wat mogen gemeenten wel en niet rond bezuinigingen en beleidsaanpassingen?
  • Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de huishoudelijke hulp
 • De Wmo 2015 in het sociaal domein
  • Hoe zit het met de samenwerking in het wijkteam en met de wijkverpleegkundige?
  • Hoe ligt de relatie naar de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg, de participatiewet en de Jeugdwet?
  • Waar liggen de grenzen en de samenwerkingsmogelijkheden?
Dag 3: Privacy en handhaving (2 dagdelen) – donderdag 20 september 2018
 • Het waarborgen van de kwaliteit van de zorg in de Wmo 2015
  • Op welke manier kunnen we er voor zorgen dat de zorg rechtmatig wordt verstrekt en fraude wordt voorkomen en bestreden?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s rond handhaving in de Wmo 2015?
  • Waar ligt de relatie met de privacy van gegevensuitwisseling?
  • Welke vormen van fraude kent de Wmo 2015?
 • Belangrijke verschillen met de rechten en plichten van de Participatiewet
 • Onderscheid tussen oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude
 • Tegenstrijdige belangen in de zorgketen
 • Uitwerking van de cirkel van naleving en tafel van elf in de Wmo 2015
 • Fraudealertheid in de integrale benadering wijk- en sociale teams
  • Hoe kunnen signalen rond rechtmatige verstrekking van zorg binnen de teams worden herkend en bespreekbaar worden gemaakt
 • Verkennen van wet- en regelgeving van de nieuwe Europese privacy verordening via de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Wmo 2015
 • Uitvraag medische gegevens
 • Gegevensuitwisseling in de keten van het sociaal domein
 • De rol van het beroepsgeheim in het sociaal domein
 • Taken en activiteiten met bijbehorend normenkader voor verwerking persoonsgegevens
 • Proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid
 • Matrix gegevensuitwisseling

Aanmelden kan via onderstaande aanmeldformulier. Graag bij je aanmelding aangeven welke modules je wilt volgen.

 

Meld je nu aan voor de Basiscursus WMO