De 10 kernwaarden in projecten

1)         Kwaliteit en klantgericht
Onze medewerkers voeren de werkzaamheden uit met respect voor de klant. Daarbij zorgen wij voor kwalitatief goede en goed gemotiveerde rapportages en adviezen. Onze kwaliteit en klantgerichtheid blijkt onder andere uit het feit dat wij, ondanks de aard van sommige werkzaamheden, niet of nauwelijks geconfronteerd worden met klachten of (gegronde) bezwaarschriften.

2)         Gecoördineerde transparantie
Onze werkwijze is open en duidelijk. We maken heldere afspraken over bijvoorbeeld de aanpak, de doelgroep en de definities en verwachtingen van het resultaat. Wij belasten uw organisatie minimaal. Wij zijn aanspreekbaar op ons werk.

3)         Inzichtelijke projectadministratie
Wij kunnen u op elk gewenst moment inzicht bieden in de tussentijdse voortang en resultaten op klantniveau en in het totaal van het project.

4)         Optimale ontzorging
Voortdurend vindt door de projectleiders en/of de projectcoördinator inhoudelijke afstemming plaats met uw organisatie om de voortgang en de resultaten te bespreken. Zodoende nemen wij u het werk uit handen, maar bent u voortdurend in de gelegenheid om mee te denken en eventueel bij te sturen.

5)         Tussen- en eindrapportages
Gaandeweg het project ontvangt u van ons tussenrapportages, waarin voortgang en resultaten aan u gepresenteerd worden. Na afloop van de screening krijgt u van ons een eindrapport. In het eindrapport presenteren wij ook een inhoudelijke analyse van de resultaten.

6)         Kruisbestuiving, terugkoppeling en kennisoverdracht
Onze specialisten delen hun ervaringen en resultaten graag met uw medewerkers.

7)         Borging en verankering
Daar waar van toepassing adviseren wij u over hoe u de (resultaten van de) projectmatige werkzaamheden kunnen bijdragen aan een structurele kwaliteitsverbetering binnen uw organisatie.

8)         SHMC werkt onder uw verantwoordelijkheid
Onze medewerkers voeren de werkzaamheden uit onder uw verantwoording en benaderen klanten uit naam van uw organisatie.

9)         SHMC werkt conform de bij u geldende regels
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden conformeren onze medewerkers zich aan de gedragsregels en de protocollen zoals deze binnen uw organisatie gelden.

10)     Privacy heeft prioriteit
In onze aanpak hechten wij veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met klantgegevens. Alle medewerkers van SHMC hebben een integriteitsverklaring,  een zorgvuldigheidsprotocol over gebruik van informatie(systemen) en netwerken en een protocol meldplicht datalekken ondertekend.