“Gevangen in de bijstand?”

De economie trekt aan en de roep om mensen met (ontwikkelbaar) arbeidspotentieel wordt steeds groter.
Ook vanuit de politiek!

CDA: “We leggen ons er niet bij neer dat ruim 400.000 mensen langs de kant staan. Wie eenmaal in de bijstand zit, komt daar heel moeilijk weer uit. De bijstand is een gevangenis geworden”

VVD: “Bijstand alleen verhogen voor klanten die zich nuttig maken.”

GroenLinks: “Meer kansen voor mensen in de bijstand!”

Heeft u de mogelijkheden van uw klanten goed in beeld? Hoe helpt u uw klanten het best?
Laat u helpen door SHMC! Veel gemeenten gingen u voor.

Goede resultaten en tevreden klanten.

Interesse?
Bel of mail ons. We gaan graag met u in gesprek.

Heeft u uw klanten goed in beeld? Laat u helpen door SHMC

De economie trekt aan en de mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe. Het aantal vacatures blijft groeien. Van iedereen wordt een actieve bijdrage aan de arbeidsmarkt gevraagd. Ook van de mensen die (al langere tijd) in een bijstandssituatie zitten. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente in beeld heeft wat de kwaliteiten van werkzoekenden zijn en in hoeverre we hen (alsnog) kunnen voorbereiden op of stimuleren tot maatschappelijke participatie of mogelijk zelfs betaald werk.

Een deel van de klanten is in actieve bemiddeling richting werk of participatie, maar een groot deel ook niet. Klantmanagers hebben een grote caseload en besteden hun kostbare tijd veelal aan klanten die bemiddelbaar zijn of die actief om ondersteuning vragen. Hierdoor bevindt zich in bijna elk klantenbestand een groep klantenbestand die niet goed in beeld is en die vaak al langere tijd niet gesproken zijn.

Actieplan “Perspectief op werk”
De toenemende vraag op de arbeidsmarkt biedt kansen voor verschillende groepen werkzoekenden. Die kansen willen werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden optimaal benutten. Er gebeurt al veel, maar naast de bestaande initiatieven is er een extra impuls nodig. Het Rijk stimuleert en faciliteert daarom het opstellen van een gezamenlijke regionaal actieplan waarin overheden, werkgevers en andere partijen in de arbeidsmarktregio maatregelen nemen om de “1-op-1” matching te verbeteren. Hierin wordt een concrete ambitie geformuleerd met een doelstelling op het gebied van extra te realiseren matches. Het Rijk biedt de arbeidsmarktregio’s hiervoor ook extra budget. Een doelstelling van verschillende arbeidsmarktregio’s is om de mogelijkheden van werkzoekenden beter inzichtelijk te maken, zodat de matching verbeterd kan worden.

Wat kan SHMC voor u betekenen?
SHMC heeft veel projectmatige ervaring in het in beeld brengen, begeleiden en motiveren van grote groepen uitkeringsgerechtigden. Onze methodiek is doorontwikkeld en toegepast bij verschillende gemeenten. Veel gemeenten hebben onze aanpak en methodiek zelfs verankerd in de reguliere dienstverlening.

We kunnen bijvoorbeeld het volgende voor u doen:

 • Het (ontwikkelbare) arbeids- en/of participatiepotentieel binnen een deel van uw bestand in beeld brengen.
 • De klantgegevens vastleggen in door u gebruikte systemen voor bijvoorbeeld de matching.
 • U adviseren over de ondersteuningsmogelijkheden of de best passende dienstverleningsroute binnen uw organisatie voor de klant.
 • De klant in beweging brengen, motiveren en stimuleren om een eerste stap te zetten richting participatie of mogelijk zelfs regulier werk.
 • Het intensief begeleiden van (een deel van) uw klantenbestand.
 • Het motiveren en stimuleren van de re-integratie en participatie van de zogenaamde ‘niet willers’.

Plan van aanpak
Onze projectmatige oplossingen zijn maatwerk. Voorafgaand stellen we daarom altijd een op maat gemaakt plan van aanpak op waarin we omschrijven wat de uitgangspunten en de kaders zijn, welke activiteiten we moeten uitvoeren om het gewenste resultaat te behalen, in welke periode we het werk voor u uitvoeren en wat wij daarvoor nodig zijn.

Projectmatige aanpak
Wij voeren de werkzaamheden projectmatig voor u uit. Dat biedt u de volgende voordelen:

 • Uitvoering in een korte afgebakende periode.
 • Inzet van een projectteam tegen een scherp tarief.
 • Hoge kwaliteit.
 • Uw medewerkers kunnen zich focussen op de dagelijkse werkzaamheden.
 • SHMC geeft u adviezen voor eventuele verbeterpunten in het reguliere proces.
 • Kruisbestuiving van onze methodiek met uw medewerkers.

Wat levert het u op?
De resultaten van onze projectmatige aanpak zijn als volgt samen te vatten:

 • De klant ervaart de aandacht die nodig is;
 • De klantmanagers en accountmanagers krijgen inzicht in de ondersteuning en/of de dienstverlening die nodig is en de kansen die mogelijk zijn;
 • De gemeente krijgt inzicht in het klantenbestand op basis waarvan beleidsmatige en/of organisatorische keuzes gemaakt kunnen worden.