Leergang Beleidsadviseur Sociaal Domein

De omgeving waarin beleidsadviseurs werken verandert in snel tempo. Gemeenten hebben sinds de drie decentralisaties (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) meer mogelijkheden én meer verantwoor­delijkheden om het sociale beleid naar eigen inzicht vorm te geven. Daarbij verandert ook de relatie tussen de gemeente en de (actieve) burgers en de maatschappelijke organisaties die steeds vaker invloed willen uitoefenen op het beleid en zelf initiatieven en oplossingen aandragen. Van de beleidsadviseur vraagt dit dat zij vorm kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen door midden in de samenleving te staan en een brug kunnen slaan tussen beleid en uitvoering.

Bij beleidsadviseur wordt vaak gedacht aan een theoretische baan, maar niets is minder waar. Je ontwikkelt creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Je staat middenin het werkveld, waarbij je creëert, innoveert en probeert. Kortom: minder vergaderen en schrijven en meer doen! Dit vraagt politieke sensitiviteit, strategisch denken, inhoudelijke kennis, adviesvaardigheden, verbindende vaardigheden, creativiteit en skills als projectleider om nieuw beleid te vertalen naar de uitvoering.

Leergang SHMC
SHMC verzorgt een leergang voor beginnende beleidsadviseurs. In deze praktijkgerichte leergang krijg je inzicht in alle relevante aspecten en ontwikkelingen in het sociaal domein. De basis komt aan bod, met daarin relevante wet- en regelgeving en de rol van de gemeente daarin én je ontwikkelt vaardigheden waardoor je moeiteloos kunt schakelen tussen de diverse disciplines en partijen, samenwerking organiseert en regie op het netwerk houdt. Maar nog belangrijker is dat je je nieuwe kennis en vaardigheden kunt toepassen in je eigen werkpraktijk.

Jouw resultaat
Na afloop van de leergang:

 • weet je je rol als beleidsadviseur binnen het sociaal domein optimaal te benutten om de nodige verandering in te zetten en initieer en realiseer je effectieve netwerksamenwerking tussen de partners in het sociaal domein;
 • ken je de stappen in het proces van beleidsontwikkeling en kun je deze in de praktijk toepassen, van het verhelderen van de opdracht, het analyseren van het probleem, het in beeld brengen van de gewenste eindsituatie en de mogelijk oplossingsrichtingen tot het zorgdragen van een goede landing van je advies;
 • ken je de bedoeling en regelgeving van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de rol, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente hierin;
 • ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal domein en weet je hierbij het juiste instrument in te zetten om resultaat te bereiken;
 • heb je een beginnend netwerk opgebouwd en kennis gemaakt met verschillende ervaren beleidsadviseurs.

Voor wie?
De leergang is geschikt voor (toekomstige) beleidsadviseurs, projectleiders en teamleiders binnen het sociaal domein. Ook als je al een tijd werkzaam bent in het sociaal domein en je vaardigheden wil uitbreiden biedt het programma je een mooie basis om door te ontwikkelen. Wil je bijvoorbeeld de stap maken van uitvoering naar beleid? Dan biedt deze leergang je een goede basis.

Vereiste voorkennis
De opleiding wordt verzorgd op hbo-niveau. De voertaal is Nederlands. Voor deze opleiding gelden geen verdere specifieke vooropleidingseisen. De leergang heeft het grootste effect als je de stof direct kunt vertalen naar je eigen praktijk. Het heeft daarom de voorkeur als je je in de praktijk bezighoudt met een beleids-, of advies- of projectopdracht in het sociaal domein.

Docenten
De hoofddocent tijdens deze leergang is Trudy Kreuijer. Trudy is een ervaren, eigentijdse en creatieve beleidsadviseur en projectleider in het sociaal domein. Zij wordt vaak ingezet als verbindende schakel tussen praktijk en beleid voor met name gemeenten, zorg-organisaties en onderwijs.

.

Tijdens verschillende onderdelen van deze leergang leveren inhoudelijke en inspirerende vakspecialisten een gastbijdrage. De hoofddocent en de gastsprekers weten vanuit hun praktijkervaring een veilige en gemoedelijke setting te creëren waarin het draait om interactie en het delen van kennis en ervaringen. Het streven is, dat je datgene wat je leert de volgende dag ook daadwerkelijk moet kunnen meenemen en toepassen in je eigen praktijk.

Omvang en data
De leergang omvat 7 lesdagen en duurt een half jaar. De lesdagen vinden eens per 3-4 weken plaats, zodat er tussentijds voldoende ruimte is om het geleerde in de praktijk toe te passen en te werken aan je praktijkopdracht.

Onderdeel Datum
Dagdeel 1: Context van het sociaal domein Vrijdag 20 september 2024
Dagdeel 2: Beleid en beleidsontwikkeling
Dagdeel 3 en 4: Toolkit van de beleidsadviseur Vrijdag 4 oktober 2024
Dagdeel 5: Participatiewet, armoede en schulden Vrijdag 18 oktober 2024 (ochtend)
Dagdeel 6: Jeugdwet Vrijdag 18 oktober 2024 (middag)
Dagdeel 7: Wmo Vrijdag 8 november 2024 (ochtend)
Dagdeel 8: AVG en het brede sociaal domein Vrijdag 8 november 2024 (middag)
Dagdeel 9 en 10: Effectief adviseren en gesprekstechnieken Vrijdag 22 november 2024
Dagdeel 11: Opdrachtgeverschap en contractmanagement Vrijdag 6 december 2024 (ochtend)
Dagdeel 12: Samenwerken in ketens en netwerken Vrijdag 6 december 2024 (middag)
Dagdeel 13 en 14: Presentatie beleidsvoorstellen Vrijdag 20 december 2024

De lesdagen starten om 9:00 uur en duren tot 16:00 uur.

Hieronder vind je een inhoudelijk programma per dagdeel.

Locatie en catering
De leergang vindt plaats op een centrale plaats in Noord-Nederland, in of rondom Assen. Tijdens alle lesdagen is de catering volledig verzorgd.

Zelfstudie en opdracht
Voorafgaand aan elke lesdag wordt je gevraagd om thuis de lesstof alvast door te nemen, zodat tijdens de lesdag zoveel mogelijk ingegaan kan worden op de daadwerkelijke toepassing van de lesstof. Je rond de onderdelen af met een praktijkgerichte opdracht. De verwachte tijd voor zelfstudie, voorbereiding en het uitwerken van de opdracht bedraagt gemiddeld 4 uur per lesdag (28 uur in totaal).

Groepsgrootte
Per leergang is er ruimte voor minimaal 6 tot maximaal 12 deelnemers. We werken bewust met kleine groepen, zodat iedere deelnemer optimaal kan participeren en de deelnemers elkaar goed leren kennen. Op deze manier kunnen we voldoende aandacht besteden aan de persoonlijke leerdoelen van de verschillende deelnemers. De aanpak gedurende het programma is zeer interactief en deelnemers worden middels vragen en opdrachten aangezet om vooral zelf tot nieuwe inzichten en ontwikkeling te komen.

Aanmelding en intake
Je kunt je aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier onder aan deze pagina. Voorafgaand aan de start van de leergang nemen wij contact met je op voor een telefonisch intakegesprek. Dit gesprek bestaat uit een korte kennismaking, het bespreken van informatie over de leergang, het inventariseren van  jouw persoonlijke leerdoelen, en het delen van verwachtingen.

Materiaal
Voorafgaand aan de opleiding ontvang je een syllabus met het lesmateriaal.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen € 4.950 per persoon exclusief BTW.

Diploma
Tijdens de leergang werk je aan een praktijkgerichte opdracht. Je sluit de leergang af met een eindpresentatie. Nadat je alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond, ontvang je het diploma ‘Beleidsadviseur Sociaal Domein’.

Programma
Het inhoudelijke programma per dag(deel) ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1: Context van het sociaal domein

 • Introductie op de leergang, kennismaking en delen conceptdoelstellingen
 • Het sociaal domein, recente ontwikkelingen en een blik op de toekomst
 • De gemeentelijke organisatie en besluitvorming
 • De veranderende rol van de overheid en de relatie met de burger en netwerkpartners

Dagdeel 2: Beleid en beleidsontwikkeling

 • De beleidscyclus: van voorbereiding, naar visievorming, uitvoering en evaluatie
 • De rol van de beleidsadviseur in het sociaal domein
 • Stappen in de beleidsvorming
 • Fasen van het adviesproces
 • Formuleren van je opdracht
 • Introductie op de opdracht
 • Definitief formuleren van je persoonlijke leerdoelen

Dagdeel 3 en 4 Toolkit van de beleidsadviseur

 • De Toolkit: Traditionele en nieuwe beleidsinstrumenten
  • Stakeholder en krachtenveldanalyse
  • Gedragsinstrumenten
  • Verwerven van steun of kennis
  • Financiële sturing
  • Sociale sturing
  • Co-regulering en zelfregulering
  • Innovatie bevorderende instrumenten
  • Sturing van de uitvoering
 • Monitoring
  • KPI’s
  • Gebruik van data en storytelling
  • Meet en screeningsinstrumenten
  • Burgerparticipatie en tevredenheidsonderzoek

Dagdeel 5: Participatiewet, armoede en schulden

 • Wet- en regelgeving
 • Doel, uitgangspunten en begrippen
 • De praktijk
 • Jurisprudentie
 • Rechten en plichten
 • Doelgroep en maatschappelijke partners
 • Handhaving, sturing en ontwikkeling van de uitvoering
 • Actuele ontwikkelingen
 • Samenhang met andere wet- en regelgeving

  Dagdeel 6: Jeugdwet

  • Wet- en regelgeving
  • Doel, uitgangspunten en begrippen
  • De praktijk
  • Jurisprudentie
  • Rechten en plichten
  • Doelgroep en maatschappelijke partners
  • Handhaving, sturing en ontwikkeling van de uitvoering
  • Actuele ontwikkelingen
  • Samenhang met andere wet- en regelgeving

  Dagdeel 7: Wmo

  • Wet- en regelgeving
  • Doel, uitgangspunten en begrippen
  • De praktijk
  • Doelgroep en maatschappelijke partners
  • Jurisprudentie
  • Rechten en plichten
  • Handhaving, sturing en ontwikkeling van de uitvoering
  • Actuele ontwikkelingen
  • Samenhang met andere wet- en regelgeving

  Dagdeel 8: Vanuit de praktijk

  • Toezicht sociaal domein
  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Dagdeel 9 en 10: Effectief adviseren en gesprekstechnieken

  • Kenmerken van een goede adviseur
  • Adviseren in een politieke context
  • Effectief communiceren
  • Beinvloeden zonder macht
  • Het nemen van besluiten
  • Omgaan met diverse belangen
  • Omgaan met weerstand en conflicten
  • Competentieontwikkeling
  • Comfortabel worden in verschillende settingen
  • Toepassen van opgedane kennis in trainingsoefeningen

  Dagdeel 11: Opdrachtgeverschap en contractmanagement

  • Rechtsbeginselen
  • Kwaliteitseisen
  • Grip op financiën: P&C-cyclus, effecten en risico
  • Inkoop- en contractmanagement

  Dagdeel 12: Samenwerken in ketens en netwerken

  • Visie op netwerk- en ketensamenwerking
  • Regievormen
  • Het betrekken van het bestuur
  • Creatieve werkvormen
  • Initiëren, implementeren en borgen van ketensamenwerking
  • Risicoanalyse
  • Ketenfinanciering en informatisering

  Dagdeel 13 en 14

  • Presentatie eindopdracht
  • Peer to peer feedback
  • Terugblik
  • Gezellige afsluiting

   

  Meld je nu aan voor de Leergang Beleidsadviseur Sociaal Domein