Leergang klantmanager (werk en inkomen)

Recht en doelmatigheid – Modulair – Generalistische basiskennis

Deze leergang wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,6

Quote deelnemer:
“Bevlogen docenten met veel kennis van zaken. Leerzaam en laagdrempelig met veel praktijkvoorbeelden.”

 

Doel
Het doel van deze leergang is dat de deelnemer na afloop van de cursus beschikt over voldoende basiskennis om binnen het sociaal domein aan de slag te kunnen als (junior) klantmanager werk en/of inkomen.

Doelgroep
De leergang heeft de volgende doelgroep:

 • Junior-medewerkers werk en inkomen (recht- en doelmatigheid);
 • Specialisten uit het sociaal domein die hun kennis willen verbreden als generalist;
 • Medewerkers die vanuit andere afdelingen van de gemeentelijke organisatie aan de slag gaan bij een afdeling werk en inkomen.

Modules en prijzen
Je kunt deze leergang als geheel volgen, maar je kunt je ook voor afzonderlijke modules aanmelden. De leergang klantmanager bestaat uit de volgende 11 modules:

Module Dagdelen Voorlopige Data Prijs p.p.
1.    Participatiewet en Awb 4 5 en 19 maart (9:00 – 16:00) € 750
2.    Voorliggende voorzieningen 2 26 maart (9:00 – 16:00) € 375
3.    De praktijk van een aanvraag levensonderhoud 2 2 april (9:00 – 16:00) € 375
4.    Bijzondere bijstand 2 9 april (9:00 – 16:00) € 375
5.    Fraudealertheid 2 16 april (9:00 – 16:00) € 375
6.    Re-integratie en participatie 4 23 april en 7 mei (9:00 – 16:00) € 750
7.    Motiverende gespreksvoering 2 14 mei (9:00 – 16:00) € 375
8.    Rapporteren 1 21 mei (9:00 – 12:00) € 185
9.    Caseloadbeheer 1 21 mei (13:00 – 16:00) € 185
10.    Werkgeversbenadering 1 28 mei (9:00 – 12:00) € 185
11.    Relatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet 2 4 juni (9:00 – 16:00) € 375
Totaal 23   € 4.305,-

De genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Specialisten uit het vakgebied
De docenten tijdens deze leergang zijn specialisten uit de praktijk.

Locatie
De leergang vindt plaats in een centrale locatie in de omgeving van Drachten of Assen. Tijdens de cursusdagen op locatie zijn de koffie- en theevoorzieningen voor je geregeld. Bij hele cursusdagen wordt je tussen de middag een lunch aangeboden.

Certificaat
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Aanmelding
Je kunt je aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Christiaan Middelkamp, directie opleidingen. cmiddelkamp@shmc.nl | 06-15228544.

Programma per module

Module 1:    Awb en Participatiewet

Omvang 4 dagdelen (2 hele dagen)
Docent Jan Kuipers
Leerdoel Na afloop van deze module ben je ingewijd in de van toepassing zijnde juridische kaders. Hierbij komen specifiek de Algemene Wet Bestuursrecht en de Participatiewet aan de orde. Je weet na afloop hoe de wetgeving eruit ziet, welke elementen van belang zijn, waar de belangrijkste artikelen te vinden zijn en je weet op hoofdlijnen hoe deze worden toegepast.
Methodiek De docent loopt de wettekst van de Participatiewet volledig met je door en verheldert de droge stof met levendige praktijkvoorbeelden.
Programma ·         AWB en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
·         Verordeningen en de begripsbepalingen
·         Opdracht aan gemeenten
·         Rechten en plichten
·         Arbeidsinschakeling
·         Inlichtingenplicht en afstemming
·         Algemene bijstand
·         Vormen van bijstand
·         Normen, verhoging en verlaging
·         Middelen
·         Toekenning, vaststelling en betaling
·         Onderzoek, opschorten en herzien
·         Aanvullende verplichtingen
·         Terugvordering en verhaal
·         Bestuurlijke boete
·         Gegevensuitwisseling
·         Specifieke gemeentelijke regelingen
·         Actuele ontwikkelingen
Data: 5 en 19 maart 2024 (9:00 – 16:00)

Module 2:   Voorliggende voorzieningen

Omvang 2 dagdelen (hele dag)
Docent Jan Kuipers
Leerdoel Na afloop van deze module heb je kennis genomen van de verschillende voorliggende voorzieningen en van de criteria om voor de verschillende voorliggende voorzieningen in aanmerking te komen.
Methodiek De docent leert je om een trechtermodel te hanteren, waarbij pas als er geen mogelijkheden voor voorliggende voorzieningen zijn de Participatiewet in beeld komt.
Programma ·         Werkloosheidswet (WW)
·         Ziektewet
·         WIA
·         Wajong
·         Toeslagenwet
·         Studiefinanciering
·         Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
Datum: 26 maart 2024 (9:00 – 16:00)

Module 3:    De  praktijk van een aanvraag levensonderhoud

Omvang 2 dagdelen (hele dag)
Docent Eveliene Boer
Leerdoel Na afloop van deze module weet je hoe het aanvraagproces verloopt. In deze training wordt de wetgeving vertaald naar de dagelijkse praktijk met betrekking tot het afhandelen van een aanvraag levensonderhoud. Je leert hoe je de theorie kunt toepassen in de praktijk.
Methodiek Aan de hand van het aanvraagformulier biedt de docent je een interactief kijkje in het aanvraagproces.
Programma ·         Aanvraagformulier
·         Het belang van de klant
·         De voorbereiding van een gesprek
·         Checklist voor afhandeling aanvraag
·         Checklist gezamenlijke huishouding
·         Bankafschriften lezen
·         Berekenen vrij te laten vermogen
·         Berekenen norm
·         Uitleg inlichtingenverplichtingen en maatregelen
·         Het belang van goed rapporteren
Datum: 2 april 2024 (9:00 – 16:00)

Module 4:    Bijzondere bijstand

Omvang 2 dagdelen (hele dag)
Docent Jan Kuipers
Leerdoel Na afloop van deze module beschik je over de basiskennis van bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag en het minimabeleid
Methodiek Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertaalt de docent de juridische basis naar de praktische toepassing.
Programma
 • De onderzoeksvragen om het recht op bijzondere bijstand vast te stellen
 • Voorliggende voorzieningen in relatie tot bijzondere bijstand
 • Verschillende soorten van inkomsten
 • Het berekenen van de draagkracht
 • Gemeentelijk beleid
Datum: 9 april 2024 (9:00 – 16:00)

Module 5:    Handhaving en fraudealertheid

Omvang 2 dagdelen (hele dag)
Docent André Schonewille
Leerdoel Na afloop van deze module weet je hoe de handhaving georganiseerd en ben je bekend met het specialisme en de bevoegdheden die daarvoor nodig zijn. Tevens leer je praktische tips en trucs over het herkennen van signalen in dossiers en systemen die duiden op mogelijke fraude.
Methodiek De docent bespreekt de theoretische achtergronden met je en brengt vervolgens praktijkvoorbeelden in, over het herkennen van fraudesignalen.
Programma ·         Doel handhaving
·         Visie-elementen hoogwaardig handhaven
·         Stoplichtenmodel
·         Strafrecht – bestuursrecht
·         Toezichthouderschap
·         Fraudealertheid
·         Casuïstiek
·         Uitleg bronnenonderzoek
·         Gebruik suwinet
·         Gebruik openbare bronnen (waaronder internet)
·         Gespreksvoering
·         Huisbezoek
·         Rapporteren
Datum: 16 april 2024 (9:00 – 16:00)

Module 6:      Re-integratie en participatie

Omvang 4 dagdelen (2 hele dagen)
Docenten Caroline Jans & Adriaan Vrolijk
Leerdoel Na afloop van deze module weet je wat de opdracht van gemeenten is om bijstandsgerechtigden te ondersteunen richting de arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie.
Methodiek De docent bespreekt de theoretische achtergronden met je en neemt je aan de hand van voorbeelden mee in de dagelijkse praktijk van de klantmanager.
Programma “Het procesmatig denken (en verbinden) in het sociaal domein”
Algemeen:
·         Participatiewet
·         Gemeentelijke organisatie
·         Rollen, taken en verantwoordelijkheden
·         Positie van de klantmanager in dat grote geheel
·         Meebewegen met bestuurlijke/politieke stromen
Coachen en/of regievoeren:
·         Kortdurende begeleiding (0-6 maanden)
·         Langdurende begeleiding (6-24 maanden)
Arbeidsparticipatie:
·         Arbeidsfitte klanten, CV’s en solliciteren
·         Zoeken van vacatures
·         Contact met werkgevers
·         Matchen
Maatschappelijke participatie:
·         Wijkgericht / gebiedsgerichte aanpak
·         Arbeidsmatige dagbesteding/beschut werk/vrijwilligerswerk/ tegenprestatie
·         Ontwikkeltrajecten
Nieuwe doelgroepen:
·         Doelgroepenregister
·         Inzet jobcoaching
·         Loonwaardemeting
Overig:
·         Gespreksvoering op maat
·         Sluitende aanpak jongeren
Data: 23 april en 7 mei 2024 (9:00 – 16:00)

Module 7:      Motiverende gespreksvoering

Omvang 2 dagdelen (2 hele dagen)
Leerdoel Na afloop van deze module heb je praktische tips en handvatten gekregen om motvierende gesprekstechnieken toe te passen in je gespreksvoering
Methodiek De docent deelt de basiskennis met je en vertaalt dit naar de praktijk aan de hand van casuïstiek en praktijkopdrachten
Programma ·         Structuur en doel in het gesprek
·         Je eigen rol en houding in het gesprek en hoe verhoud je je tot je gesprekspartner
·         De invloed van je eigen (voor)oordelen, meningen, normen en waarden
·         Doorvragen
·         Spiegelen
·         Zo weinig mogelijk oplossingen aanreiken
·         De ander zelf doelen en wensen laten formuleren
·         Grote wensen vertalen in kleinere en haalbare stappen
·         Omgaan met een steeds moeilijkere doelgroep
Data: 14 mei 2024 (9:00 – 16:00)

Module 8:      Rapporteren

Omvang 1 dagdeel (ochtend)
Docent Eveliene Boer
Leerdoel De klantmanager verwoordt zijn bevindingen veelal in een rapportage. Deze rapportage en het daarin verwoorde advies zijn de basis voor je besluit en uitermate bezwaargevoelig. Na afloop van deze module weet je hoe een juridisch juiste en volledige rapportage is opgebouwd.
Methodiek Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een thuiswerkopdracht bespreekt de docent praktische tips en trucs en do’s en don’ts met je. In deze module gaan de consulenten werk en inkomen apart van elkaar aan de slag, zodat de inhoud zoveel mogelijk aansluit op een ieders praktijk.
Programma ·         Wijze van rapporteren
·         Waarborgen van de objectiviteit
·         Weergave van feiten en omstandigheden
·         Vastleggen van verklaringen
·         Verwoorden van de conclusie
·         Vertalen van de conclusie naar een advies over de gevolgen voor de uitkering
Datum: 21 mei 2024 (9:00 – 12:00)

Module 9:      Caseloadbeheer

Omvang 1 dagdeel (ochtend)
Docent Sieger de Vries
Leerdoel Veel medewerkers binnen een sociale dienst (inkomen, werk, handhaving, of Wmo) beheren een eigen werkvoorraad of caseload die vaak bestaat uit een groot aantal klanten. In deze module leer je hoe je structuur en prioriteiten kunt aanbrengen in je werkvoorraad, zodat je je werkvoorraad goed en efficiënt kunt beheren.
Methodiek Aan de hand van stellingen en oefeningen geeft de docent je praktische tips en trucs. In deze module gaan de consulenten werk en inkomen apart van elkaar aan de slag, zodat de inhoud zoveel mogelijk aansluit op een ieders praktijk.
Programma ·         Het ervaren van werkdruk
·         Het kunnen stellen van prioriteiten
·         Het verschil tussen spoed en belangrijk
·         Do’s en don’ts
·         Praktische tips en trucs
·         Beheer werkprocessen in klantvolgsystemen
Datum: 21 mei 2024 (13:00 – 16:00)

Module 10:   Werkgeversbenadering

Omvang 1 dagdeel (ochtend)
Docent Pieter IJzerman
Leerdoel Na afloop van deze module heb je:

 • Inzicht in de beweegredenen van de ondernemer.
 • Inzicht in de behoefte van zowel de ondernemer als de werkzoekende.
 • Inzicht in het belang om de werkzoekenden die je bemiddelt goed te kennen.
 • Een reëel beeld van vraag en aanbod.
 • Inzicht in het belang van jobcoaching.
 • Praktische handvatten en tools gekregen om contact met werkgevers te maken en te onderhouden.
Methodiek De trainer gaat interactief met je aan de slag. Hij geeft je tips en handvatten die je in de praktijk en in gespreksvoering met werkgevers direct kunt toepassen.
Programma
 • Contact maken met lokale werkgevers
  • kansen halen en kansen brengen
  • het ‘ego’ van de werkgever gebruiken
 • Contact onderhouden met werkgevers
  • daar waar je succesvol bent
  • daar waar je nog niet succesvol bent
 • Wet- en regelgeving en voorzieningen die voor werkgevers interessant zijn
 • Acquisitie, jobhunting en jobcarving
 • Presentatie van de klant:
  • Belang van een CV
  • Voortrajecten
  • Solliciteren
Datum: 28 mei 2024 (9:00 – 12:00)

Module 11:      Relatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Omvang 2 dagdelen (hele dag)
Docent Gerben de Boer
Leerdoel In het sociaal domein hebben drie decentralisaties plaatsgevonden. Als medewerker werk en/of inkomen ben je vooral gefocust op de Participatiewet. In de praktijk krijg je steeds meer te maken met de Wmo en de Jeugdwet. Na deze module ken je de hoofdlijnen van de Wmo en de Jeugdwet en de link met de Participatiewet.
Methodiek Aan de hand van interactieve gesprekken en praktijkvoorbeelden krijg je een kijkje in de wereld van de zorg.
Programma ·         Wat is de nieuwe rol van gemeenten?
·         Hoofdlijnen Wmo
·         Hoofdlijnen Jeugdwet
·         Link met de Participatiewet
·         Hoe krijg je als klantmanager te maken met Wmo en Jeugdzorg?
Datum: 4 juni 2024 (9:00 – 16:00 uur)

Meld je nu aan voor de Leergang Klantmanagement (recht- en doelmatigheid)