Leergang schuldhulpverlening en budget coaching

Schuldhulpverlener: een veelzijdig vak!
Nederland zet zich schrap wat er gaat komen. Men verwacht de komende jaren als gevolg van de corona crisis een enorme toename van aanmeldingen van mensen in grote financiële problemen. En dus kansen voor schuldhulpverleners en budgetcoaches op de arbeidsmarkt.

Wat bieden wij
Wij bieden een KIWA-geaccrediteerde en pragmatische beroepsopleiding schuldhulpverlening, waarmee we je opleiden tot een professioneel schuldhulpverlener én budgetcoach. Dit doen we in de vorm van een 10-daagse Leergang Schuldhulpverlening en budget coaching.

Doel
Na deze Leergang:

 • heb je kennis van de berekening van de vereenvoudigde beslagvrije voet, het Vtlb 2021, van het beslag- en verhaalrecht, van het schuldhulpverleningstraject, stabilisatie, de Wsnp en de Wgs.
 • ben je bekend met de basisbeginselen van de Wet op het Financieel Toezicht.
 • ben je bekend met en getraind in vaardigheden en competenties om effectief te communiceren in de schuldhulpverlening via Motivational Interviewing en Mobility Mentoring.
 • ben je bekend met de basisbeginselen van het systeem Allegro Basis, het ondersteuningsprogramma voor de gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • kun je alle kennis en vaardigheden die budget coaching en de schuldhulpverlening vereist toepassen in de praktijk, en ben je klaar om mensen adequaat te helpen met hun vaak uitzichtloze schuldensituatie.
 • ben je in staat om volwaardig, zelfstandig en professioneel aan de slag te gaan als schuldhulpverlener.
 • heb je je kennis getoetst in de vorm van een examen.

Doelgroep
De leergang heeft de volgende doelgroep:

 • Junior-medewerkers schuldhulpverlening of budget coaching
 • Mensen met de ambitie om als schuldhulpverlener of budgetcoach aan de slag te gaan.

Omvang
De totale leergang omvang 10 dagen. 1 doordeweekse dag per week.

Modulair
Je kunt de Leergang als geheel volgen, maar je kunt je ook modulair inschrijven op de afzonderlijke programmaonderdelen. Beginnende schuldhulpverleners of budgetcoaches adviseren wij het hele traject te doorlopen.

Programma

Module Aantal dagdelen Datum Prijs
1.      Kaders en achtergronden schuldhulpverlening 2 Woensdag 8 september € 320
2.      De Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening 2 Woensdag 15 september € 320
3.      Communicatie; Motivational Interviewing & Mobility Mentoring 2 Woensdag 22 september € 320
4.      VtlB en Afloscapaciteit 2 Woensdag 29 september € 320
5.      Inkomensbepaling: het sociale zekerheidsstelsel en Financiële tegemoetkomingsscan 2 Woensdag 6 oktober € 320
6.      Stabilisatie instrumenten 2 Woensdag 13 oktober € 320
7.      Invordering- en beslagprocedures 2 Woensdag 27 oktober € 320
8.      Uitvoeringsregelingen 2 Woensdag 3 november € 320
9.      Overige aspecten in de schuldhulpverlening 2 Woensdag 10 november € 320
10.   Communicatie, mediaton en casuïstiek 2 Woensdag 17 november € 320
Afsluitend examen en praktijk-assessment aansluitend gratis
Totaal 20   € 3.200,-

€ 2.995

Alle cursusdagen vinden plaats tussen 9:30 en 16:00 uur.

De genoemde prijzen zijn inclusief arrangementskosten (locatie en catering), studiemateriaal, examen en certificaat. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Een inhoudelijke uitwerking per module vind je onder aan deze pagina.

Docent
De Leergang wordt verzorgd door drs. Emile den Os. Emile is een gecertificeerd docent financiële zorgverlening en communicatiedeskundige. Sinds 2010 is hij eigenaar van En Verder Financiële Zorgverlening en heeft hij normering en certificering voor schuldhulpverlening en budget coaching ontwikkeld. Hij verzorgt post-hbo beroepsopleidingen in schuldhulpverlening, budget coaching en beschermingsbewind. Daarnaast verzorgt hij opleidingen in mediation en communicatie. Emile leidt schuldhulpverleners, beschermingsvoerders en budgetcoaches op door het hele land. Daarnaast ontwikkelde hij een stageschool voor cursisten om praktijk ervaring op te doen.

Hybride: Grotendeels op locatie, afgewisseld met online en zelfstudie
Deze leergang grotendeels plaats in een live-setting. De fysieke lesdagen worden uitgevoerd in de Drachten en/of Assen.
De modules 5 en 6 vinden mogelijk online plaats.
Daarnaast wordt je gevraagd om je thuis voor te bereiden op de verschillende modules. De zelfstudie bedraagt gemiddeld ongeveer 10 uur per week.

Methodiek
Je wordt opgeleid door een professionele docent, die je weet te enthousiasmeren, te motiveren en je effectief door de actuele en toegankelijk gemaakte lesstof leidt. De opleidingsdagen zijn levendig en interactief, waarin theorie afgewisseld wordt met video, rollenspellen, intervisie, groepsopdrachten en toetsen.

Examen, certificaat en accreditatie
De leergang wordt afgesloten met een examen en een praktijk-assessment om je opgedane kennis en vaardigheden te toetsen. Je ontvangt een certificaat van deelname. De leergang is KIWA- en NEN 8048 geaccrediteerd.

Indien gewenst geeft de leergang voldoende basis om aansluitend het KIWA-examen te doen (SHV I, II of III). Deze aanvullende examenkosten zijn niet in de prijs van deze leergang inbegrepen. Wanneer je hiervoor slaagt, kun je je persoonlijk certificeren als schuldhulpverlener met de Persoonscertificering Schuldhulpverlening. Wanneer je het examen SHV I, II of III met succes hebt afgelegd, word je ingeschreven in het register Schuldhulpverlener van Kiwa Nederland B.V. Hiermee toon je je vakbekwaamheid als schuldhulpverlener aan en kun je jezelf als professional onderscheiden. Je besluit zelf of je aan deze examens deelneemt.

Programma per module
Module 1 – Kaders en achtergronden schuldhulpverlening

 • Introductie en kennismaking
 • Opbouw cursus
 • Schuldhulpverlening en de maatschappij: Begripsvorming, statistieken, achtergronden en oorzaken van schuldenproblematiek; plaats SHV binnen het sociaal domein
 • Stand van zaken/actualiteiten: inzicht waar belangrijke informatiebronnen te vinden zijn
 • Primaire Processchema Schuldhulpverlening 2019; Msnp
 • Wettelijke kaders en regelgeving Schuldhulpverlening

Module 2 – De wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening: basisbeginselen, implicaties en achtergronden; Awb en de Omgekeerde Verordening
 • Preventie, vroegsignalering en nazorg
 • Praktijk Preventie Vroegsignalering; verkrijgen van inzicht in het juiste interventiemoment
 • Avg en Wgs; hoe gegevens binnen de Wgs beschermd kunnen worden
 • Taakmodules: aanmelding crisisinterventie en intake

Module 3 – Communicatie: Motivational Interviewing & Mobility Mentoring

 • Zelfreflectie en SWOT cursisten
 • Gedrag en schulden; Inzichten in de relatie tussen gedrag en schulden aan de hand van ervaringsdeskundigen
 • De theorie: effectieve communicatietechnieken: Motivational Interviewing & Mobility Mentoring
 • Intrinsieke motivatie, storytelling
 • Ambivaleren
 • Specifiek complimenteren
 • Overige communicatietechnieken
 • Oefenen, oefenen, oefenen

Module 4 – VtlB en Afloscapaciteit

 • Achtergronden, wettelijke verankering VtlB en de VtlB calculator
 • Formules in de SHV: De relatie tussen VtlB, Afloscapaciteit, Inkomen en Schuldenposities
 • Formules beslagvrije voet
 • Complexiteiten VtlB: Wel/geen inkomen; huwelijksverbintenissen
 • Nominale correcties vaststellen
 • Keuzebepaling schuldentraject o.b.v. de berekening van het VtlB
 • Pondspondsgewijs verdelen met preferentie en concurrentie
 • Rekenopdrachten

Module 5 – Inkomensbepaling: het sociale zekerheidsstelsel en financiële tegemoetkomingsscan

 • Tussentoets
 • Looncomponenten
 • Basis- en aanvullende uitkeringen
 • Toeslagen en heffingskortingen
 • Gemeentelijk armoede/minimabeleid
 • Effectief doorverwijzen en constructie Sociale kaart

Module 6 – Stabilisatie instrumenten

 • Wettekstentraining
 • Uitgaven en consuminderen
 • Technieken Budget coaching
 • De module duurzame Financiële Dienstverlening
 • Beschermingsbewind; Regelgeving, begripsvorming, Rechtbank, taak-en procesuitvoering
 • Budgetbeheer; budgetplan, vaste lasten, vermijdbare lasten, 3e geldrekening
 • Administratie en het opstellen van maand- en jaarbegrotingen

Module 7 – Invordering- en beslagprocedures

 • Overeenkomsten
 • Incassotrajecten en Factoring
 • Rechtsvordering: wet en regelgeving
 • Gerechtsdeurwaarders trajecten en beslag leggen
 • Beslagvormen, akte van cessie
 • Vereenvoudigd beslag
 • Fraudewet en handhaving
 • Verdringingsmechanismen

Module 8 – Uitvoeringsregelingen

 • Voorrang en voorrechten; preferentierechten vanuit de wet
 • Betalingsregelingen
 • Schuldsaneringen
 • Schulden en ondernemerschap (ZZP-ers/ex-ondernemers)
 • De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
 • Verzoekschriften procedures

Module 9 – Overige aspecten in de schuldhulpverlening

 • Kindermishandeling & Huiselijk geweld (Kmhg)
 • Meldcode KMHG: stappenplan en consequenties
 • ICT-systemen in de schuldhulpverlening: Allegro (basis)
 • Wft basisbeginselen

Module 10 – Communicatie, mediaton en casuïstiek

 • Tussentoets
 • Slecht nieuws gespreksvoering
 • Conflictbemiddeling (mediation) in de schuldhulpverlening
 • Oefenen met cases

Meld je nu aan voor de Leergang Schuldhulpverlening en budgetcoaching