Leergang Wmo voor beginnende Wmo-consulenten

Wmo 2015
In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Gemeenten hebben de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn.

De rol van de gemeente en de professional is daarin sterk veranderd via de zogenaamde ‘kanteling’. In een ‘gekantelde organisatie’ zorgt de Wmo-consulent niet meer simpelweg dat er een besluit wordt genomen over de aangevraagde voorziening, maar heeft de consulent regierol afgestemd op de situatie van de burger. Dit betekent dat de Wmo-consulent via een keukentafelgesprek de situatie van de klant (en diens beperkingen en mogelijkheden) in beeld brengt, de eigen kracht en/of de ondersteuning vanuit het eigen netwerk van de klant stimuleert en pas daarna bepaalt welke aanvullende maatwerkoplossingen er dan nog nodig zijn vanuit de gemeente.

Dit vergt, behalve juridische kennis van de wet, specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot het zorgvuldig indiceren van de verschillende Wmo-voorzieningen afgestemd op de doelgroep. Pas als je de kennis van de verschillende voorzieningen en de kennis van de doelgroep in de uitvoering van keukentafelgesprekken goed kunt combineren ben je in staat om invulling te geven aan de regierol met als doel om de zelfredzaamheid en burgerkracht te stimuleren.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een Leergang voor beginnende Wmo-consulenten.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor iedereen die sinds kort als Wmo-consulent werkt of wil gaan werken. En voor deelnemers die in het werkveld te maken hebben met de Wmo 2015.
Wat ben je nodig om mee te doen aan deze leergang: Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en je hebt affiniteit met het Sociaal Domein.

Doel
Tijdens deze leergang leer je:

 • de inhoud en de werking van de Wmo 2015.
 • de basiskennis die nodig is voor het verstrekken van Wmo-voorzieningen.
 • de basisvaardigheden die je nodig bent om aan het werk te gaan als Wmo-consulent of een hieraan gerelateerde functie.

Methodiek
In deze 9-daagse training, met aansluitend op de 10e dag een eindtoets, worden de kennis en vaardigheden aangeleerd die je nodig hebt om als Wmo-consulent aan de slag te gaan. Je leert hoe het proces van het melden en onderzoek tot het indiceren van maatwerkvoorzieningen en collectieve voorzieningen verloopt. In de verschillende modules worden de te verstrekken Wmo-voorzieningen behandeld. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op goede communicatie wat leidt tot een goed keukentafelgesprek. Ook de rapportage waarin de onderbouwing van de indicatie staat komt uitgebreid aan de orde. Er wordt gedurende de opleiding veel met praktijksituaties gewerkt. Gezien de doelgroep van de Wmo besteden we aandacht aan ziektebeelden en beperkingen en kijken we hoe dit een rol speelt bij het onderzoek en de gespreksvoering. Onder de verantwoordelijkheid van de Wmo 2015 valt het signaleren van huiselijk  geweld en de meldcode. Ook dit komt aan de orde.

Onderdelen, omvang, kosten en data
Deze leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel Datum Kosten module
Module 1: Wmo consulent Maandag 7 oktober 2024 € 375
Module 2: Juridische kader Wmo Maandag 14 oktober 2024 € 375
Module 3: Indiceren huishoudelijke ondersteuning Maandag 21 oktober 2024 € 375
Module 4: Indiceren woonaanpassingen Maandag 4 november 2024 € 375
Module 5: Indiceren rollen en vervoer Maandag 11 november 2024 € 375
Module 6: Ziektebeelden en beperkingen Maandag 18 november 2024 € 375
Module 7: Rapporteren Maandag 25 november 2024 € 375
Module 8: Indiceren begeleiding Maandag 2 december 2024 € 375
Module 9: Signaleren huiselijk geweld en meldcode Maandag 9 december 2024 € 375
Afsluiting: eindtoets Maandag 16 december 2024 € 125

Je kunt de onderdelen van deze leergang ook als losse modules volgen.
De totale kosten voor deelname aan de gehele leergang bedragen € 3.500,-.
De genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, catering en lunch. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De cursustijden zijn van 9:00 – 16:00 uur.

Hieronder vind je een nadere uitwerking van het inhoudelijke programma.

Docent
Je docent tijdens deze leergang is Sharon Jongsma. Zij is een ervaren docent en tevens een praktijkdeskundige vanuit de Wmo.

Locatie
De leergang vindt plaats in Assen.

Diploma
Als je de gehele leergang doorloopt en je de toets met goed gevolg afrond ontvang je een diploma en sluit je de leergang af als gediplomeerd Wmo-consulent.
Als je losse modules volgt ontvang je een deelcertificaat van de door jou doorlopen modules.

 

 

Programma 

Module 1: Wmo consulent

 • Uitleg over de leergang en de eindtermen
 • Kennismaken
 • Introductie op het vak van Wmo consulent
 • De Wmo 2015 met Kanteling visie
 • Inleiding tot het keukentafel gesprek
 • Casuïstiek

Module 2: Juridische kader Wmo

 • Verkenning begrippen en regelgeving
 • Samenhang Wmo en andere wetten
 • Hoe werkt de gemeente?
 • Rechtsbescherming voor de burger in de praktijk
 • Casuïstiek

Module 3: Indiceren huishoudelijke ondersteuning 

 • Het proces van indiceren
 • Wat is huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo
 • Het keukentafelgesprek gericht op indicatie huishoudelijke ondersteuning
 • Start rapportage
 • Gespreksvoering
 • Casuïstiek

Module 4: Indiceren Woonaanpassingen 

 • Inzicht in de woonaanpassingen Wmo
 • Indiceren woonaanpassingen
 • Het keukentafelgesprek gericht op indicatie woonaanpassingen
 • Gespreksvoering
 • Casuïstiek

 Module 5: Indiceren Rollen en vervoer 

 • Aanleren van kennis en onderbouwing voor het verstrekken van hulpmiddelen vanuit de Wmo
 • Rollen en vervoer indiceren
 • Casuïstiek
 • Bezoek aan een hulpmiddelenbedrijf

Module 6: Ziektebeelden en beperkingen 

 • Bespreken meest voorkomende ziektebeelden doelgroep
 • Omgaan met ziektebeelden in de praktijk en bij het indiceren
 • ICD/ICF
 • Keukentafelgesprek
 • Casuïstiek

Module 7: Rapporteren 

 • Inzicht in het schrijven van een goede rapportage
 • Schrijven rapportage
 • Keukentafelgesprek rapporteren
 • Beschikkingen

Module 8: Indiceren begeleiding 

 • Doelgroep en doelen begeleiding
 • Soorten begeleiding en beschermd wonen
 • Indiceren begeleiding
 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Het keukentafelgesprek gericht op indiceren begeleiding

Module 9: Signaleren huiselijk geweld en de meldcode 

 • Signaleren huiselijk geweld
 • Hoe moet je omgaan met signalen van huiselijk geweld in de het Wmo werkveld?
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Examen bespreken

Module 10: Eindtoets 

 • Voeren van een keukentafelgesprek (30-45 minuten)
 • Schrijven van een rapportage naar aanleiding van het gevoerde keukentafelgesprek (60 min)

Meld je nu aan voor de Leergang Wmo in de praktijk