Project screening voorliggende voorzieningen

Achtergrond
Bij gemeentelijke sociale diensten is het belang van een rechtmatig bestand zelden zo groot geweest. Enerzijds heeft de gemeente te maken met financiële druk, waardoor er minder budget beschikbaar is voor te verstrekken uitkeringen en voor de personele inzet. Anderzijds is het uitkeringsbestand van gemeenten in de laatste vijf jaar met gemiddeld 20% gestegen. Binnen en buiten een gemeentelijke sociale dienst circuleert een continue stroom van informatie met betrekking tot de klant. Niet al deze informatie komt bij uw medewerkers terecht.

Screening lopende bestand
SHMC voert screeningen uit om lopende uitkeringsbestanden te ontdoen van onrechtmatigheden. Deze onrechtmatigheden kunnen hoofdzakelijk onderscheiden worden in twee soorten:

 • Onrechtmatigheden vanwege niet (volledig) benutte rechten op voorliggende voorzieningen.
 • Onrechtmatigheden die gedetecteerd worden via handhavingssignalen.

Screeningsmogelijkheden
Een screening van het lopende bestand kunnen wij globaal op de volgende manier voor u uitvoeren:

 • Project voorliggende voorzieningen.
 • Project handhavingssignalen.
 • Totale rechtmatigheidsscreening (voorliggende voorzieningen en handhaving).
 • Screening van uw hele bestand.
 • Screening op een deel van uw bestand (risicoselectie of representatieve steekproef).

Referenties
SHMC heeft ervaring met deze screening in meer dan 25 gemeenten in Noord en Midden-Nederland. Bij veel gemeente komen wij periodiek opnieuw terug om ook de nieuwe instroom te screenen. Op verzoek kunt u referenties verkrijgen.

Ervaringscijfers
Gemiddeld constateren wij bij 3% van de te screenen dossiers onrechtmatigheden die leiden tot besparing voor de gemeente. In alle gevallen zijn de totaal behaalde resultaten van de screening een veelvoud van de kosten voor de inzet van SHMC.

Onze ervaring is dat bij een project voorliggende voorzieningen de screeningskosten volledig te bekostigen zijn uit de verrekening met het UWV (“harde” inkomsten voor de gemeente). Hiernaast profiteert u vaak nog jarenlang van de gerealiseerde bruto-besparing op het I-deel (saldo BUIG) door de toegekende voorliggende voorzieningen.

Resultaat SHMC
De resultaten van de screening zijn:

 • Besparing op het I-deel door de reparatie van geconstateerde onrechtmatigheden. Bij toegekende voorliggende voorzieningen is deze besparing veelal structureel.
 • Bij alsnog toegekende voorliggende voorzieningen kan in veel gevallen met terugwerkende kracht een verrekening plaatsvinden met het UWV over het afgelopen jaar.
 • Door een verlaagd klantenbestand minder ureninzet vanuit uw formatie.
 • De klant is bij een toegekende voorliggende voorziening in de meeste gevallen financieel beter af is.

No cure no pay via reguliere detachering
SHMC kan deze screening op basis van het principe no cure no pay voor u uitvoeren. Hierbij werken wij vanuit normale detacheringsovereenkomsten die met u worden aangegaan. De gedetacheerde medewerkers werken onder uw verantwoordelijkheid. Dit betekent dat SHMC u adviseert, maar dat de gemeente uiteindelijk besluit. Dit betreft zowel de organisatie van de screening als de besluiten op klantniveau.

Toetsing van juristen binnen SHMC alsmede afstemming met de juristen van opdrachtgevers leidt tot de conclusie dat de uitspraak van de CRvB in 2015 (over ongeoorloofde uitbesteding van een kerntaak van een gemeentelijke sociale dienst) zodoende niet van toepassing is onze werkwijze van SHMC.