Training afspraakbanen en beschut werk

Afspraakbanen
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Met deze wet wil het kabinet onder andere bereiken dat mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken, sneller en makkelijker aan het werk gaan. Uitkeringsgerechtigden die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te kunnen verdienen kunnen opgenomen worden in het doelgroepenregister en daarmee aangewezen zijn op het instrumentarium van de afspraakbaan of mogelijk zelfs beschut werk.

Het doelgroepenregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepenregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor opname in het doelgroepenregister moet de betrokkene een indicatie aanvragen bij het UWV.

Voor gemeentelijke sociale diensten is het zaak om vanuit hun klantenbestand de personen te herkennen die in aanmerking zouden kunnen komen voor het doelgroepenregister. SHMC verzorgt een praktijkgerichte training om medewerkers van een gemeentelijke sociale dienst hiertoe in staat te stellen.

Doel
Het doel van deze training is dat de deelnemers weten wanneer iemand in aanmerking komt voor het doelgroepenregister en dat de deelnemers in staat zijn om een afweging te maken of en zo ja, hoe het aanvraagproces in gang gezet moet worden.

Doelgroep
Deze training is interessant voor klantmanagers, werkadviseurs, werkgeversadviseurs etc.

Programma
Theorie:

  • Korte voorlichting wet- en regelgeving afspraakbanen en beschut werk.
  • Voorlichting wetswijzigingen per 1 januari 2017.

Praktijk:

  • Welke klanten vallen exact in de potentiële doelgroep?
  • Het ‘grijze gebied’ tussen afspraakbanen en beschut werk.
  • Hoe beoordeel je vanuit je professie of je iemand wel of niet moet aanmelden?
  • Link met andere instrumenten, zoals loonwaardemeting, jobcoaching, werkplekbegeleiding etc.
  • Wat gebeurt er nadat de klant is ingeschreven in het doelgroepenregister. Wat is het vervolg?

Tijdens de training delen de trainers een veelheid aan praktijkvoorbeelden vanuit verschillende gemeenten met de deelnemers. Daarnaast gebruiken de trainers de informatie en instrumenten vanuit het project om uw medewerkers concrete handvatten te bieden. Ten slotte neemt de trainer de aanvraagprocedure door met de medewerkers aan de hand van verschillende links naar de website van het UWV.