Training professionele standaarden (beroepscode en tuchtrecht)

Jeugd- en gezinsprofessional

SKJ-geaccrediteerd  –  Basis en Verdieping  –  Noord-Nederland

 

Professionele standaarden (beroepscode en tuchtrecht)
Gezinnen, kinderen en ouders die een beroep doen op jeugd- en gezinsprofessionals moeten er vanuit kunnen gaan dat ze de best mogelijke hulp krijgen. De professional heeft een grote verantwoordelijkheid en krijgt in zijn werk te maken met verschillende belangen en morele dilemma’s. Bewustzijn, vakbekwaamheid en transparantie zijn essentieel.

Een SKJ-geregistreerde professional moet voldoen aan gedrags- en beroepsregels. De Beroepscode is een leidraad voor jeugdzorgwerkers. Het tuchtcollege kan de zorgvuldigheid van beroepsmatig handelen van professionals toetsen om de kwaliteit van de beroepsgroep te verbeteren en om normoverschrijdend gedrag te voorkomen. De beroepscode en het tuchtrecht geven je zodoende richting en houvast in je dagelijks werk. Vanaf 2021 geldt een nieuwe beroepscode die voor elke jeugd- en gezinsprofessional geldt.

Wat bieden wij je?
Voor de SKJ-geregistreerde jeugdconsulent of jeugdprofessional bieden we de verplichte basis- en verdiepingstraining aan.

Basistraining
Deze training richt zich op het herkennen en analyseren van ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Niet alleen in het werken met cliënten, maar ook in relatie tot de werkgever. Daarnaast richt de training zich op de nieuwe beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp, het kompas voor de jeugdprofessional. We doorlopen het ethisch stappenplan waarin de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp zijn opgenomen. Ook krijg je een globaal inzicht in het tucht- en klachtrecht.

Verdiepingstraining
Tijdens deze aanvullende training gaan we ons verdiepen in het tucht- en klachtrecht. Wat zijn de beoogde doelen hiervan en voor wie geldt welke procedure? Daarnaast staat de professionele autonomie centraal, wat houdt dit in en wat betekent dit voor jou als professional? Ook gaan we aan de slag met moreel beraad en het stappenplan dat je hierbij kunt gebruiken.

Doel
Na de basistraining:

 • heb je kennis van beroepsethiek, zoals de (nieuwe) beroepscode voor jeugdzorgwerkers
 • heb je globaal kennis van en inzicht in het doel en de werkwijze van het tuchtrecht
 • ben je in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen
 • ben je in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden

Na de aanvullende verdiepingstraining:

 • heb je verdiepte kennis van en inzicht in het doel en de werkwijze van het tuchtrecht
 • weet je wat professionele autonomie betekent voor jouw rol
 • ben je bekend met moreel beraad
 • ben je in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden

Modulair
Je kunt de basis- en verdiepingstraining als geheel volgen, maar ook als afzonderlijke modules.

Waar en wanneer?
De basistraining vindt plaats op woensdag 5 juni 2024
De verdiepingstraining vindt plaats op woensdag 26 juni 2024.

Tussen de basis- en verdiepingstraining zit een periode van 3 weken.

De trainingstijden zijn van 9:00 tot 16:30 uur.

In-company
We kunnen deze training ook in-company uitvoeren.

Docent
Als docent voor deze training zetten wij Sharon Jongsma in. Sharon is een fulltime coach, counselor, gecertificeerd communicatietrainer en praktijkleider in het brede sociale domein. Zij is een specialist binnen de vakgebieden Wmo en Jeugd.

Modules en prijzen                   

Module Dagdelen Prijs p.p.
1.       Basis 2 € 375,-
2.       Verdieping 2 € 375,-

In de bijlage vind je een nadere inhoudelijke uitwerking van het programma van de basis- en verdiepingsmodule. De genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Toetsing
Om te toetsen of de gestelde leerdoelen zijn behaald wordt de verdiepingstraining afgesloten met een individuele thuisopdracht. Deze dien je uiterlijk 2 weken na de training in te leveren bij de docent van deze training en wordt beoordeeld. De opdracht is gericht het reflecteren op je eigen handelen in een ethisch dilemma uit je eigen praktijk, waarbij je het stappenplan doorloopt en elke fase van je eigen casus beschrijft.

SKJ geaccrediteerd

1.       Basis 9 SKJ punten
2.       Verdieping 10 SKJ punten
TOTAAL 19 SKJ punten

Programma basistraining

Methodiek

 • Voorbereidingsopdracht
 • Kennisoverdracht tijdens klassikale lessen
 • Interactief
 • Casuïstiek
 • Oefeningen aan de hand van het stappenplan ethische dilemma

Voorbereidingsopdracht / zelfstudie

 • Opzoeken van eigen casuïstiek om in te brengen
 • Lezen van de Beroepscode Jeugdzorgwerker en de Richtlijnen Jeugdzorg

Programma tijdens de training

Beroepsethiek

 • Waarden en normen
 • Wat is ethiek en wat zijn ethische dilemma’s
 • Het gebruik van het stappenplan bij ethische dilemma’s
 • Oefenen aan de hand van casuïstiek en het stappenplan

 De nieuwe beroepscode 2021

 • Het doel van de beroepscode
 • De inhoud van de beroepscode
 • De functie van de beroepscode
 • De opbouw van de beroepscode en hoe de beroepscode toe te passen
 • De beroepscode gekoppeld aan het tuchtrecht

 Richtlijnen in de Jeugdzorg

 • Het doel van de richtlijnen
 • Inzicht in de richtlijnen
 • De toepassing van de richtlijnen
 • Casuïstiek met gebruik van de richtlijnen jeugdhulp

 Inleiding tuchtrecht

 • Globale inzicht in de werking van het tucht- en klachtrecht

Programma verdiepingstraining

Methodiek

 • Voorbereidingsopdracht
 • Kennisoverdracht tijdens klassikale lessen
 • Interactief
 • Casuïstiek
 • Oefening aan de hand van het stappenplan moreel beraad
 • Eindopdracht

Voorbereidingsopdracht / zelfstudie

 • Opzoeken van eigen casuïstiek om in te brengen
 • Lezen van het Stappenplan Moreel Beraad

Programma tijdens de training

 Tuchtrecht en klachtrecht

 • Wat is tuchtrecht en wat is klachtrecht?
 • Voor wie geldt wat?
 • Het doel van tuchtrecht en klachtrecht
 • Procedure tuchtrecht en klachtrecht
 • Tuchtmaatregelen
 • Casuïstiek

 Professionele autonomie

 • Wat houdt professionele autonomie in?
 • Wat betekent dit voor u als professional?

 Moreel beraad en het stappenplan Moreel beraad

 • Wat houdt Moreel beraad in?
 • Oefenen Moreel beraad aan de hand van stappenplan
 • Moreel beraad in de praktijk, inbreng bestaande casuïstiek

Toetsing
Om te toetsen of de gestelde leerdoelen zijn behaald wordt de verdiepingstraining afgesloten met een individuele thuisopdracht. Deze dien je uiterlijk 2 weken na de training in te leveren bij de docent van deze training en wordt beoordeeld. De opdracht is gericht het reflecteren op je eigen handelen in een ethisch dilemma uit je eigen praktijk, waarbij je het stappenplan doorloopt en elke fase van je eigen casus beschrijft.

Meld je nu aan voor de training Professionele Standaarden (Beroepscode en Tuchtrecht)