Working on Work!

De WOW-methodiek
Een integrale inhouse methodiek voor uitkeringsgerechtigden die ontwikkelbaar zijn richting werk. In deze methodiek worden zij geactiveerd via werken en leren. Persoonlijke groei en ontwikkeling staan daarin centraal. De methodiek combineert groepstrainingen en 1-op-1 coaching, maar het belangrijkste element is het groepsproces tussen de deelnemers.

De WOW-methodiek is een verdiepingsprogramma dat aansluit op de bestaande processen en instrumenten in uw organisatie. De WOW-specialist neemt het proces niet over, maar haakt aan in het gehele proces van instroom, doorstroom en uitstroom en ontzorgt de klantmanager. Deze methodiek is in de praktijk toegepast, getoetst en aangescherpt in verschillende Friese gemeenten (WOW staat dan ook voor Wurkje Oan Wurk, oftewel Working On Work).

Doelgroep
De WOW-methodiek is geschikt voor de doelgroep die ontwikkelbaar is naar werk. De doelgroep ‘zorg’ is minder geschikt voor deze methodiek. De methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld als integrale jongerenaanpak (27-), maar is nu ook toepasbaar op een bredere doelgroep (27- en 27+).

De WOW-methodiek is geschikt voor organisaties die hun klanten goed in beeld hebben en het als aanvulling en verdieping op hun instrumentarium gebruiken, maar ook voor organisaties die een deel van hun klanten niet goed in beeld hebben en juist daarop de WOW-methodiek, als diagnose-instrument, willen inzetten.

Maatwerk
De aanpak binnen de methodiek is afgestemd op uw specifieke organisatie. Het is daarmee altijd maatwerk. De WOW-specialisten zijn geen concurrenten van uw eigen medewerkers, maar sluiten aan op hun werkwijze, ontzorgen hen en bieden een verdiepte diagnose van het klantbeeld. Desgewenst kunnen uw klantmanagers ook een rol krijgen in de methodiek.

Preventie
Kenmerkend voor de WOW-methodiek is dat het niet alleen gericht is op de werkzoekenden die al een uitkering ontvangen, maar ook op de jongeren die nog in de zoekperiode zitten. De methodiek draagt daarmee bij aan de preventie aan de poort. De methodiek is het meest effectief als de druk op de poort groot is.

Groepsgrootte
De WOW-methodiek vindt plaats in groepen tot een maximum van 15 deelnemers. Er kunnen meerdere groepen tegelijkertijd lopen. Deelnemers kunnen op elk moment instappen. De omvang en invulling van de methodiek is daarmee flexibel.

De WOW-methodiek is ontwikkeld door Kinley Hillen en SHMC (in de persoon van Petra Wakker). Kinley is een ervaren trainer, inspirator en motivator die gepassioneerd is om mensen op een positieve manier en met energie en enthousiasme in beweging te brengen. Kinley werkt samen met SHMC en heeft vanuit SHMC een pool aan WOW-professionals om zich heen verzameld, waarmee we deze methodiek ook in uw gemeente kunnen uitvoeren.

Invulling inzet
Een WOW-specialist wordt op projectbasis bij u ingezet en implementeert de methodiek in uw organisatie en voert deze uit. Van te voren maken we afspraken over de omvang en de duur van de inzet van de professional.

Doelen en resultaten
Het doel is om uitkeringsgerechtigden in korte tijd toe te leiden naar betaald werk, een werkervaringsplaats, een werkleertraject, of een andere vorm van participatie.

Dit is in de volgende resultaten te specificeren:

 1. Voor de klant:
  1. Vergroten zelfbewustzijn en zelfvertrouwen;
  2. Inzicht in vragen als: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
  3. Vergroten zelfredzaamheid;
  4. Meedoen aan een groepsproces binnen een community die elkaar inspireert en versterkt;
  5. Concrete (eerste) stappen richting werk.
 2. Voor de klantmanager:
  1. Wordt ontzorgd door de WOW-specialist;
  2. Verdiepende diagnose van de eigen caseload, doordat in het WOW-groepsproces heel duidelijk wordt welke behoeftes, wensen, kansen, belemmeringen en noodzakelijke ondersteuning er spelen of nodig zijn bij de klant.
 3. Voor de gemeente:
  1. Preventie: het beperken van de instroom van jongeren;
  2. Vergroten uitstroom;
  3. Meer zelfbewuste en zelfredzame klanten;
  4. Klantmanagers die aan de hand van de verdiepte diagnose gerichtere vervolgacties kunnen inzetten ten behoeve van de maximale ontwikkeling van de klant.

Besparing
In de afgelopen 2 jaren is het gemiddelde uitstroompercentage (uitstroom naar betaald werk, of uitstroom tijdens de zoekperiode) van de klanten die meegedaan hebben aan de WOW-methodiek 59%. Rekenvoorbeeld:

Deelnemers Uitstroom Jaarbesparing*
50 30 (59%) € 450.000
100 59 (59%) € 885.000

* Uitgaande van de gemiddelde uitkeringsnorm van € 15.000 per jaar.
Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten zijn mede afhankelijk van de samenwerking en verbinding met uw eigen organisatie.

Kosten
Wij brengen alleen de daadwerkelijke inzet van de WOW-professional in rekening en werken niet met bonussen. Onze ervaring is dat de behaalde jaarbesparing gemiddeld het tienvoudige is van de kosten voor de inzet van de WOW-professional. De uitvoering van de WOW-methodiek is dus meer dan kostenneutraal!

Hoe zet u uw budget in?
De instroom in de Participatiewet en de werkdruk bij uw medewerkers loopt op. Kiest u voor extra formatieplaats? Of besteedt u dat deel van het budget liever aan een methodiek die uw klanten en uw medewerkers in hun kracht zet?

Pilot?
Ook voor uw gemeente kunnen we de effectiviteit van de WOW-methodiek aantonen. Dit doen we via een korte pilot. Ideaal is om deze pilot gedurende een half jaar uit te voeren.